ලයිසන් කාඩ් එක ආවේ නැද්ද? මෙන්න විසඳුම

24 Apr, 2024   
ලයිසන් කාඩ් එක ආවේ නැද්ද? මෙන්න විසඳුම

ශ්‍රී ලංකාව තුළ නීත්‍යානුකූලව වාහනයක් drive කරන්න නම් ලියකියවිලි කිහිපයක්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ අතරින් රියදුරු බලපත්‍රය එහෙමත් නැත්නම් ලයිසන් එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද අපිට වාහනයක් නිවැරදිව drive කරන්න පුළුවන් බවට සනාථ කිරීමට රජය විසින් ලබා දීලා තියෙන බලපත්‍රය තමයි රියදුරු බලපත්‍රය කියන්නේ.

හැබැයි මේ වෙනකොට අලුතෙන් ලයිසන් එක ගත්ත, පරණ ලයිසන් එක අලුත් කරපු ගොඩක් දෙනෙක්ට ලයිසන් කාඩ් එක වෙනුවට ලබා දීලා තියෙන්නේ තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍රයක්.
ඔබටත් තවම ලයිසන් කාඩ් එක ආවේ නැත්නම් ඊට ඇති විසඳුම පිළිබඳවද තමයි CarsGuide අපි අද ඔබව දැනුවත් කරන්නේ.

කාඩ් එක දෙන්නේ නැද්ද?

රියදුරු බලපත්‍ර මුද්‍රණය කිරීමට ආනයනය කරන කාඩ්පත් නොමැති වීම නිසා වසර දෙකකට අධික කාලය සිට රියදුරු බලපත්‍රය සඳහා තාවකාලික කඩදාසි බලපත්‍රයක් පතක් තමයි නිකුත් කළේ.

රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ දී මේ වන විට මතුව තිබෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයත් එක්ක ලබන ඔක්තෝම්බර් මාසය වන විට මෙය විසඳන බව රජය විසින් දන්වලා තියෙනවා. ඒ අනුව පෙර පරිදි තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍ර වෙනුවට එක්දින සේවය හරහා ස්ථිර රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන බව සඳහන් කරලා තියෙනවා.

කොහොමද දෙන්නේ?

තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කර ඇති පුද්ගලයන්ට රියදුරු බලපත්‍ර කාඩ්පත නිකුත් කිරීම හැකි ඉක්මනින් ආරම්භ කරන බවත්, එම අයදුම්කරුවන්ට කාඩ්පත තැපෑලෙන් යොමු කරන බවත් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කරනවා.
ඒ වගේම තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කර ඇති පුද්ගලයන් ලක්‍ෂ 6 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට එම ආකාරයට කාඩ්පත නිකුත් කරන්න තමයි සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ.

ආරම්භ කරලා සති කීපයකින් කාඩ්පත් නිකුත් කිරීම අවසන් කරන බවත් ඔවුන් සඳහන් කරලා තියෙනවා.

කල් ඉකුත් වෙලා නම්

ඔබට ලයිසන් එක වෙනුවට ලබා දෙන තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍රයේ කල් ඉකුත් වීමේ දිනයක් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙම කාල සීමාව බලපත්‍රය නිකුත් කළ දිනයේ සිට දින 90 ක් 180ක් වගේ වෙනවා.

ඉතින් මේ දිනය පහු වෙලා නම් රථ වාහන පොලිසියෙන් දඩ මුදලකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තාවකාලික බලපත්‍රය කල් ඉකුත් වෙලා නම් ඉක්මනින්ම ඒක අලුත් කරන්න.

ඉතින් අපි හිතනවා ඔයාට තිබුණ ලොකු ප්‍රශ්නයකට උත්තර අද හම්බවෙන්න ඇති කියලා. තාමත් ඔයාගේ ලයිසන් කාඩ් එක ආවේ නැත්නම් කලබල වෙන්න එපා. ළඟදීම ඔයාගේ ගෙදරටම තැපෑල හරහා ලයිසන් කාඩ් එක ලබා ගන්න පුළුවන්.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ නීත්‍යානුකූලව වාහනයක් drive කරන්න නම් ලියකියවිලි කිහිපයක්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ අතරින් රියදුරු බලපත්‍රය එහෙමත් නැත්නම් ලයිසන් එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද අපිට වාහනයක් නිවැරදිව drive කරන්න පුළුවන් බවට සනාථ කිරීමට රජය විසින් ලබා දීලා තියෙන බලපත්‍රය තමයි රියදුරු බලපත්‍රය කියන්නේ.

හැබැයි මේ වෙනකොට අලුතෙන් ලයිසන් එක ගත්ත, පරණ ලයිසන් එක අලුත් කරපු ගොඩක් දෙනෙක්ට ලයිසන් කාඩ් එක වෙනුවට ලබා දීලා තියෙන්නේ තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍රයක්.
ඔබටත් තවම ලයිසන් කාඩ් එක ආවේ නැත්නම් ඊට ඇති විසඳුම පිළිබඳවද තමයි CarsGuide අපි අද ඔබව දැනුවත් කරන්නේ.

කාඩ් එක දෙන්නේ නැද්ද?

රියදුරු බලපත්‍ර මුද්‍රණය කිරීමට ආනයනය කරන කාඩ්පත් නොමැති වීම නිසා වසර දෙකකට අධික කාලය සිට රියදුරු බලපත්‍රය සඳහා තාවකාලික කඩදාසි බලපත්‍රයක් පතක් තමයි නිකුත් කළේ.

රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ දී මේ වන විට මතුව තිබෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයත් එක්ක ලබන ඔක්තෝම්බර් මාසය වන විට මෙය විසඳන බව රජය විසින් දන්වලා තියෙනවා. ඒ අනුව පෙර පරිදි තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍ර වෙනුවට එක්දින සේවය හරහා ස්ථිර රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන බව සඳහන් කරලා තියෙනවා.

කොහොමද දෙන්නේ?

තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කර ඇති පුද්ගලයන්ට රියදුරු බලපත්‍ර කාඩ්පත නිකුත් කිරීම හැකි ඉක්මනින් ආරම්භ කරන බවත්, එම අයදුම්කරුවන්ට කාඩ්පත තැපෑලෙන් යොමු කරන බවත් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කරනවා.
ඒ වගේම තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කර ඇති පුද්ගලයන් ලක්‍ෂ 6 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට එම ආකාරයට කාඩ්පත නිකුත් කරන්න තමයි සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ.

ආරම්භ කරලා සති කීපයකින් කාඩ්පත් නිකුත් කිරීම අවසන් කරන බවත් ඔවුන් සඳහන් කරලා තියෙනවා.

කල් ඉකුත් වෙලා නම්

ඔබට ලයිසන් එක වෙනුවට ලබා දෙන තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍රයේ කල් ඉකුත් වීමේ දිනයක් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙම කාල සීමාව බලපත්‍රය නිකුත් කළ දිනයේ සිට දින 90 ක් 180ක් වගේ වෙනවා.

ඉතින් මේ දිනය පහු වෙලා නම් රථ වාහන පොලිසියෙන් දඩ මුදලකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තාවකාලික බලපත්‍රය කල් ඉකුත් වෙලා නම් ඉක්මනින්ම ඒක අලුත් කරන්න.

ඉතින් අපි හිතනවා ඔයාට තිබුණ ලොකු ප්‍රශ්නයකට උත්තර අද හම්බවෙන්න ඇති කියලා. තාමත් ඔයාගේ ලයිසන් කාඩ් එක ආවේ නැත්නම් කලබල වෙන්න එපා. ළඟදීම ඔයාගේ ගෙදරටම තැපෑල හරහා ලයිසන් කාඩ් එක ලබා ගන්න පුළුවන්.

Similar Advices32 comments

 1. ලයිසන් කාඩ් එක ආවේ නැත්නම් මොකක්ද විසඳුම

  1. මගේ ලයිසන් එක නැති වුනා මම එක හදලා දැන් අවුරැද්දක් වුනා තාම මට කාඩ් එක ආවේ නැ

  2. ලයිසන් කාඩ් එක ආවේ නැත්නම් මොකක්ද විසඳුම

   Reply

  3. 2023 මර්තු අලුත් කරේ ලයිසන් එක තාම නැහ

  4. අලුත් කරපු ලයිසන් එක ආවේ නෑ. අවුරුදු එකහමාරක් පමණ

 2. මගේත් අවුරුද්ක් ගිහිල්ලත් තවම අස්වේ නෑ ලයිසන් එක

  1. මගෙ ලයිශන් එක අරන් අවුරුද්දු එකහමාරක් විතර වෙනවා තාම ලයිශන් කාඩ් පත අවෙ නෑ

  1. අලුත් කරපු ලයිසන් එක ආවේ නෑ. අවුරුදු එකහමාරක් පමණ

 3. මං ලයිසන් එක ගත්තෙ 2022 තාම මට ලයිසන් කොලයක් තියෙන්නේ දැන් 2024

 4. Mama abadithai,dakunu kakula ain kara,2024/10 masen iwarai..ekata mokada karanna oni karanna pulawan da.plz

 5. ලයිසන් කාඩ් එක ආවේ නැත්නම් මොකක්ද විසඳුම

  ලයිසන් කාඩ් එක ආවේ නැත්නම් මොකක්ද විසදුම

 6. මගෙ ලයිසන් කාඩ් එකත් තව ආවේ නෑ

 7. (5/5)

  License card eka awe nh thama dn aurudu 2k wage wenawa thama nh kohomada ganne eka

 8. මගෙ ලයිසන් කාඩ් එකත් තව ආවේ නෑ

 9. (3/5)

  දැන් අවුරැදු 2 ඉවරවෙන්න තව මාස 3යි තාම නැ ලයිසන් එක බර වාහන රියදුරු බලපත්‍ර ගන්න විදියක් නැ තව අවුරැදු කියක්ඉන්න වෙද දන්නැ එකට

 10. මම ලයිශන් එක ගත්තෙ 2022 තාම කාඩ් ඒක හම්ම වුන්නෑ දැනට අවුරුදු 2 ක් වෙනවා

 11. මගේ ලයීෂන් පොත දීලා 1980 වර්ෂයේ ලෑබූන ලයිෂන් එක තමයි මට තියෙන්න්.
  ඒ කලූ සහ සූදූ ලයිෂන් එක තාම වලංගූයි නේද. ?

Leave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Mitsubishi Outlander phev highest grade 2015 for Sale

Mitsubishi Outlander phev highest grade 2015

135,000 km, Colombo
verified MEMBER
Rs 17,650,000
4 minutes ago
Toyota Axio G Grade 2014 for Sale

Toyota Axio G Grade 2014

150,000 km, Matara
verified MEMBER
Rs 9,250,000
11 minutes ago
Honda Civic EX 2018 for Sale

Honda Civic EX 2018

46,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 13,800,000
2 weeks ago
BMW 520d 2015 for Sale

BMW 520d 2015

47,000 km, Matara
MEMBER
Rs 27,850,000
3 weeks ago
Nissan Teana 2013 for Sale

Nissan Teana 2013

127,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 8,975,000
2 weeks ago
Auto Parts for saleikman logo
Toyota Aqua Balance Bar Link for Sale

Toyota Aqua Balance Bar Link

verified MEMBER
verified
Rs 7,000
49 seconds ago
Mitsubishi E K Wagon H 2024 for Sale

Mitsubishi E K Wagon H 2024

MEMBER
Rs 120,000
2 minutes ago
Pioneer Android Car Player for Sale

Pioneer Android Car Player

verified MEMBER
Rs 29,000
3 days ago
යකඩ රිම් 13size for Sale

යකඩ රිම් 13size

MEMBER
Rs 45,000
22 minutes ago
+ Post an ad on ikman