වාහන පැවරුමකට ආදාළ documents පුරවන්නේ කොහොමද?

02 Jun, 2023   
වාහන පැවරුමකට ආදාළ documents පුරවන්නේ කොහොමද?

අලුතෙන් වාහනයක් ගැනීමට එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් කිසියම් හේතුවක් නිසා දැන් ඔබ භාවිතා කරන වාහනය විකුණන්න ඔබට සිදු වෙන්න පුලුවන්. මේ විදියට වාහනයක් විකුණනකොට වාහනය මිලදී ගන්නා පාර්ශ්වයට වාහනයේ අයිතිය පවරන්න සිදු වෙනවා. වාහනයේ අයිතිය පැවරීමේදී අපිට application එකක් fill කරන්න වෙනවා.  CarsGuide තුළින් අපි ඔබට කියන්නේ වාහනයේ අයිතිය පැවරීමේදී application එක කොහොමද හරියටම fill කරන්නේ කියලා.

පළවෙනි පිටුව

MTA 6 කියන ආකෘති පත්‍රයේ පළවෙනි පිටුවේ තියෙන්නේ මෝටර් වාහන අයිතිය පැවරීමේදී අනුගමනය කරන්න ඕනේ ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා. ඊළඟ පිටුවේ තියෙන්නේ වාහනයේ අයිතිය පැවරීමේදී අවශ්‍ය කරලා ලියකියවිලි මොනවද කියලා. අපි ඒ දේවල් ගැන මීට කලින් ඔබව දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි මේ form fill කරනකොට ටිපෙක්ස් භාවිතා කරන්න බැහැ වගේම මකන්නත් බැහැ. ඒ වගේම තමයි සිංහල භාවිතා කරන්නේ නැතුව english capital letters වලින් එක කොටුවකට එක අකුර ගානේ තමයි fill කරන්න ඕනේ.ඒ පිටු වලට පස්සේ මුලින්ම තියෙන පිටුව තමයි මෝටර් රථ කොමසාරිස්වරයාගේ පිටපත.

පළමු අයදුම්පත

අපි දැන් බලමු කොහොමද මෝටර් රථ කොමසාරිස්වරයාගේ පිටපත හරියටම fill කරන්නේ කියලා. මෙතනදී උඩින්ම තියෙන කොටුව කාර්යාල ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ කොටුව පුරවන්න එපා.ඊට පස්සේ අපි transfer කරන දිනය, මාසය සහ අවුරුද්ද සඳහන් කරන්න ඕනේ. අපි මේ form එක ආයතනයට බාර දෙනකොට තමයි දිනය පුරවන්න ඕනේ. ඔයා ඒක අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක්.

 • Name of transferor කියන තැන වාහනයේ පොතේ නම තියෙන කෙනාගේ නම් තමයි fill කරන්න ඕනේ.
 • පොතේ නම සඳහන් කෙනාගේ ලිපිනය සඳහන් කරන්න ඕනේ.
  වාහනයේ අංකය සඳහන් කරන්න
 • Name of transferee කියන තැන වාහනය පවරන කෙනාගේ නම fill කරන්න
  පවරන කෙනාගේ ලිපිනය
 • පවරන්නාගේ අත්සන ලෙස පොතේ නම සඳහන් කෙනාගේ අත්සන, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සඳහන් කරන්න.
 • පැවරුම් ලාභියාගේ අත්සන කියන තැන පැවරුම කරගන්න කෙනෙක්ගේ අත්සන, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සඳහන් කරන්න
 • දිනය කියන තැන අයදුම්පත ආයතනයට බාර දෙන දිනය සඳහන් කරන්න
 • සාක්ෂි ලෙස ජාතික හැඳුනුම්පත තියෙන ඕනෑම කෙනෙක්ට අත්සන, ලිපිනය සහ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සඳහන් කරන්න පුළුවන්.

මේ වගේ කොළ 4ක් තියෙනවා.කොළ 4ම එකම විදියට තමයි fill කරන්න තියෙන්නේ.

දෙවන අයදුම්පත

ඊළඟට අපිට තියෙනවා c කියලා form එකක්. මේ form එකෙත් උඩින්ම තියෙනවා මෝටර් රථ කොමසාරිස්ගේ පිටපත කියල සඳහන් කරලා.

 • මුලින්ම වාහනයේ පොතේ සඳහන් නම fill කරන්න
 • පවරාගනු ලබන කෙනාගේ නම සඳහන් කරන්න
 • ලියාපදිංචි පොත පැමිණිය යුතු ලිපිනය සඳහන් කරන්න
 • නගරය සහ වාහනයේ අංකය සඳහන් කරන්න
 • වාහනය භාවිතා කරන ආකාරය සඳහන් කරන්න
 • අවසාන වශයෙන් අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේඛම් කාර්යාලය සහ දිස්ත්‍රික්කය සඳහන් කරන්න.

මේ වගේම තව කොළයක් තියෙනවා. එම කොළයත් ඉහත සඳහන් ආකාරයටම පුරවන්න ඕනේ.

මේ විදියට තමයි මෝටර් රථයක් පවරා ගැනීමේදී අපි අයදුම්පත්‍රය පුරවන්න ඕනේ. දැනුවත්වීමකින් සහ කල්පනාවෙන් අයදුම්පත්‍රය පුරවනවා නම් කිසිම අපහසුවක් නැතුව ඉක්මනින්ම වගේම හරියටම ඔබට පැවරුම් ලේඛනය පුරවා ගන්න පුලුවන්.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Zotye Z100 2018 for Sale

Zotye Z100 2018

21,759 km, Matara
MEMBER
Rs 2,400,000
19 minutes ago
Toyota CHR NGX10 2018 for Sale

Toyota CHR NGX10 2018

75,000 km, Colombo
verified MEMBER
Rs 13,490,000
20 minutes ago
Toyota Cami 2000 for Sale

Toyota Cami 2000

88,332 km, Gampaha
verified MEMBER
Rs 3,590,000
3 days ago
Honda Fit GP1 Navi Premium 2012 for Sale

Honda Fit GP1 Navi Premium 2012

106,889 km, Gampaha
verified MEMBER
Rs 5,575,000
3 days ago
Hyundai Accent 2000 for Sale

Hyundai Accent 2000

156,822 km, Gampaha
verified MEMBER
Rs 2,375,000
3 days ago
Auto Parts for saleikman logo
400- 8 New Tyre for Sale

400- 8 New Tyre

MEMBER
Rs 5,000
6 minutes ago
MH55 Adjuster for Sale

MH55 Adjuster

MEMBER
Rs 70,000
14 minutes ago
Mini Clubman Parts for Sale

Mini Clubman Parts

MEMBER
Rs 900,000
57 minutes ago
Isuzu 4HG1 engine for Sale

Isuzu 4HG1 engine

MEMBER
Rs 1,350,000
1 hour ago
Suzuki Head Light MRWagon for Sale

Suzuki Head Light MRWagon

MEMBER
Rs 15,000
1 hour ago
+ Post an ad on ikman