තාවකාලිකව අත්හිටවූ License එක නැවත ලබා ගන්නේ කොහොමද?

07 Jun, 2023   
තාවකාලිකව අත්හිටවූ License එක නැවත ලබා ගන්නේ කොහොමද?

නිත්‍යානුකූල විදියට රිය පැදවීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තමයි වලංගු රියදුරු බලපත්‍රය කියන්නේ. රිය ධාවනයේදී නොදැනුවත්ව හෝ දැනුවත්ව අපි අතින් වෙන වැරදි නිසා license එක අත්හිටුවන්න පුලුවන්. CarsGuide තුළින් අපි ඔබට කියන්නේ තාවකාලිකව අත්හිටවූ license එක නැවත ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා.

අවුරුදු දෙකකට පස්සේ

තාවකාලිකව අත්හිටවූ license එකක් තියෙන්නේ උසාවිය භාරයේ. මේ උසාවිය භාරයේ තියෙන license එක ලබා ගැනීමට යම් පියවර කීපයක් අනුගමනය කරන්න ඕනේ. මෙම ක්‍රමවේදය ගැන මෝටර් ප්‍රවාහන පනතේ 137, 5 වගන්තියේ සිට 137, 9 වන වගන්තිය තුළ දක්වලා තියෙනවා.license එක තාවකාලිකව අවලංගු කිරීමේ නියෝගය කරන ලද දවසේ සිට අවුරුදු දෙකකින් පස්සේ අදාළ පුද්ගලයාට නඩුවේදී තමන්ගේ license එක යළි ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලීම් කරන්න පුලුවන්.

පොලිස් අවසරය

මේ විදියට ඉල්ලීම කළාට පස්සේ අදාළ පොලිස් බල ප්‍රදේශය අයිති පොලිස් අධිකාරීවරයාට හා මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස්වරයාට නොතිසි යවා විමසීමක් කරනවා අදාළ පුද්ගලයාගේ ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධතාවයක් තියෙනවද කියලා. විරෝධතාවයක් තිබෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් විමසීමක් පැවැත්වීම සිදු කරනවා.

ශාරීරික සහ මානසික යෝග්‍යතාවය

පසුව මහේස්ත්‍රාත්තුමා සලකා බලනවා අදාළ පුද්ගලයා ශාරීරික සහ මානසික යෝග්‍යතාවයකින් යුක්තව සිටිනවද නැවතවතාවක් බලපත්‍රය ලබා දීමට. ඊට පස්සේ ඒ සම්බන්ධව වාර්තාවකුත් ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය මණ්ඩලයෙන් කැඳවීමක් සිදු කරනවා. මේ සියලු කාරණා ගැන සලකා බැලුවට පස්සේ තමයි license එක අත්හිටවූ පුද්ගලයාට නැවත රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගන්න පුලුවන්ද කියලා තීරණය කරන්නේ.

අලුතෙන්ම License එක

මේ වගේ අවස්ථා වලදී සමහර විට ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප වීමේ සම්භාවිතාවකුත් තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් මහේස්ත්‍රාත්තුමාගේ නිර්දේශය මත නැවත වතාවක් රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගන්න පුලුවන්. ඒ මෝටර් ප්‍රවාහන පනතේ 124 වන වගන්තියේ තිබෙන කාරණා ඉටුකිරීමෙන් අනතුරුව අලුතෙන්ම license එකක් ලබා ගන්නා ආකාරයට අත්හිටවූ license එක ලබා ගන්න පුලුවන්.

මේ විදියට තමයි තාවකාලිකව අත්හිටවූ license එක නැවත ලබා ගන්නේ. ඇත්තටම මේක සරල process එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා හොඳම දේ වෙන්නේ වැරදි නොවන විදියට නීතියට අනුව රිය පැදවීමයි.

 

නිත්‍යානුකූල විදියට රිය පැදවීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තමයි වලංගු රියදුරු බලපත්‍රය කියන්නේ. රිය ධාවනයේදී නොදැනුවත්ව හෝ දැනුවත්ව අපි අතින් වෙන වැරදි නිසා license එක අත්හිටුවන්න පුලුවන්. CarsGuide තුළින් අපි ඔබට කියන්නේ තාවකාලිකව අත්හිටවූ license එක නැවත ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා.

අවුරුදු දෙකකට පස්සේ

තාවකාලිකව අත්හිටවූ license එකක් තියෙන්නේ උසාවිය භාරයේ. මේ උසාවිය භාරයේ තියෙන license එක ලබා ගැනීමට යම් පියවර කීපයක් අනුගමනය කරන්න ඕනේ. මෙම ක්‍රමවේදය ගැන මෝටර් ප්‍රවාහන පනතේ 137, 5 වගන්තියේ සිට 137, 9 වන වගන්තිය තුළ දක්වලා තියෙනවා.license එක තාවකාලිකව අවලංගු කිරීමේ නියෝගය කරන ලද දවසේ සිට අවුරුදු දෙකකින් පස්සේ අදාළ පුද්ගලයාට නඩුවේදී තමන්ගේ license එක යළි ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලීම් කරන්න පුලුවන්.

පොලිස් අවසරය

මේ විදියට ඉල්ලීම කළාට පස්සේ අදාළ පොලිස් බල ප්‍රදේශය අයිති පොලිස් අධිකාරීවරයාට හා මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස්වරයාට නොතිසි යවා විමසීමක් කරනවා අදාළ පුද්ගලයාගේ ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධතාවයක් තියෙනවද කියලා. විරෝධතාවයක් තිබෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් විමසීමක් පැවැත්වීම සිදු කරනවා.

ශාරීරික සහ මානසික යෝග්‍යතාවය

පසුව මහේස්ත්‍රාත්තුමා සලකා බලනවා අදාළ පුද්ගලයා ශාරීරික සහ මානසික යෝග්‍යතාවයකින් යුක්තව සිටිනවද නැවතවතාවක් බලපත්‍රය ලබා දීමට. ඊට පස්සේ ඒ සම්බන්ධව වාර්තාවකුත් ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය මණ්ඩලයෙන් කැඳවීමක් සිදු කරනවා. මේ සියලු කාරණා ගැන සලකා බැලුවට පස්සේ තමයි license එක අත්හිටවූ පුද්ගලයාට නැවත රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගන්න පුලුවන්ද කියලා තීරණය කරන්නේ.

අලුතෙන්ම License එක

මේ වගේ අවස්ථා වලදී සමහර විට ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප වීමේ සම්භාවිතාවකුත් තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් මහේස්ත්‍රාත්තුමාගේ නිර්දේශය මත නැවත වතාවක් රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගන්න පුලුවන්. ඒ මෝටර් ප්‍රවාහන පනතේ 124 වන වගන්තියේ තිබෙන කාරණා ඉටුකිරීමෙන් අනතුරුව අලුතෙන්ම license එකක් ලබා ගන්නා ආකාරයට අත්හිටවූ license එක ලබා ගන්න පුලුවන්.

මේ විදියට තමයි තාවකාලිකව අත්හිටවූ license එක නැවත ලබා ගන්නේ. ඇත්තටම මේක සරල process එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා හොඳම දේ වෙන්නේ වැරදි නොවන විදියට නීතියට අනුව රිය පැදවීමයි.

 

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Perodua Bezza Saloon 2018 for Sale

Perodua Bezza Saloon 2018

67,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 7,400,000
1 minute ago
Toyota Aqua G - Grade 2013 for Sale

Toyota Aqua G - Grade 2013

105,200 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 7,590,000
2 weeks ago
BMW 318i Luxury Line 2018 for Sale

BMW 318i Luxury Line 2018

52,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 22,000,000
6 minutes ago
Toyota Land Cruiser Prado TX REG 2015 2014 for Sale

Toyota Land Cruiser Prado TX REG 2015 2014

92,000 km, Kalutara
verified MEMBER
verified
Rs 39,700,000
6 minutes ago
Toyota Belta 2008 for Sale

Toyota Belta 2008

175,000 km, Galle
MEMBER
Rs 6,300,000
7 minutes ago
Auto Parts for saleikman logo
Toyota DVD player for Sale

Toyota DVD player

MEMBER
Rs 18,000
13 minutes ago
Used Tyre 215/65/R16 (CachLand) for Sale

Used Tyre 215/65/R16 (CachLand)

MEMBER
Rs 15,000
17 minutes ago
Toyota Harrier Door Panel for Sale

Toyota Harrier Door Panel

verified MEMBER
verified
Rs 35,000
18 minutes ago
Zotye Nomad (Timing Belt Cover) for Sale

Zotye Nomad (Timing Belt Cover)

verified MEMBER
verified
Rs 11,500
20 minutes ago
Zotye Nomad II (Winker Side Mirror) for Sale

Zotye Nomad II (Winker Side Mirror)

verified MEMBER
verified
Rs 23,000
20 minutes ago
+ Post an ad on ikman