නැති වුණු හෝ හානි වුණු ආදායම් බලපත්‍රය නැවත හදාගන්නේ කොහොමද?

06 Mar, 2024   
නැති වුණු හෝ හානි වුණු ආදායම් බලපත්‍රය නැවත හදාගන්නේ කොහොමද?

ලංකාවේ වාහනයක් drive කරන්න තියෙන්නම ඕනේ දෙයක් තමයි ආදායම් බලපත්‍රය කියන්නේ. ආදායම් බලපත්‍රය නැතිව අපිට පාරේ වාහනයක් drive කරන්න කිසිම අයිතියක් නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ ආදායම් බලපත්‍රය නැති වෙලාද? එහෙමත් නැත්නම් ආදායම් බලපත්‍රයට හානි වෙලාද? අද CarsGuide තුළින් අපි කියන්නේ නැති වුණු හෝ හානි වුණු ආදායම් බලපත්‍රය නැවත හදාගන්නේ කොහොමද කියලා.

වාහන බලපත්‍රයක ඇතුළත් කරුණු

නැති වුණු එහෙමත් නැත්නම් හානි වුණු වාහන බලපත්‍රයක් නැවත ලබා ගන්න කළින් අපි බලමු වාහන බලපත්‍රයක ඇතුළත් වෙන කරුණු මොනවාද කියලා. වාහන බලපත්‍රයක, වාහනයට අදාළ වැදගත් කරුණු කිහිපයක්ම තියෙනවා.
ඒවා තමයි,
– ආදායම් බලපත්‍රය අවසන් වන දිනය සහ වර්ෂය
– වාහනේ මාදිලිය
– ආදායම් බලපත්‍රය නිකුත් කරන දිනය
– දුම් පරීක්ෂණ සහතිකයේ අංකය
– වාහන අංකය බලපත්‍ර අංකය
– ආදායම් බලපත්‍රය ආරම්භ වන දිනය
– වාහන හිමිකරුගේ නම හා ලිපිනය

වාහන බලපත්‍රය damage වෙන විදි

වාහන බලපත්‍රය damage වෙන්න පුළුවන් විදි ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා වාහනය service කරද්දී බලපත්‍රය වතුරට තෙමිලා ඉරෙන්න පුළුවන්. වාහන බලපත්‍රය වාහනයේ cabin වල තියපු වෙලාවක මීයන් වැනි සතුන්ට අහු වුණොත් බලපත්‍රය විනාශ වෙනවා. ඒ වගේම වාහනයේ පොඩි ළමයින් යද්දී බලපත්‍රය අහුවුණොත් මේක බේරගන්න තවත් අමාරුයි. මොකද ළමයින්ට මොකක් හරි අහුවුණොත් ඒක ඉරලා දානවා. ඒ වගේම සමහර විට ඔයාගේ අතින් කොහේදී හරි බලපත්‍රය නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මෙන්ම මේ දේවල් වලින් තමයි වාහන බලපත්‍රය damage වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා වාහනය service කරද්දී වාහන බලපත්‍රය ගැන සැළකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ළමයින්ට අහුවෙන්නේ නැති තැනක තියා ගන්නත් වග බලා ගන්න ඕනේ.

නැති වුණු හෝ හානි වුණු බලපත්‍රය expire වෙලාද?

නැති වුණ හෝ හානි වුණු වාහන බලපත්‍රයක් නැවත හදද්දී අපි මුලින්ම බලපත්‍රය expire වෙන්නේ කවදා ද කියලා බලන්න ඕනේ. මේ වෙද්දීත් වාහන බලපත්‍රය expire වෙලා නම් වාහන බලපත්‍රය හදන්න ඕනේ අනෙක් අවුරුද්දටයි. ඔයාට වාහන බලපත්‍රයේ expire වෙන්නේ කවදාද කියලා මතක නැත්නම් ප්‍රාදේශීය ලේඛම් කාර්යාලයට ඇමතුමක් ලබා දීලා බලපත්‍රය expire වෙන්නේ කවදාද කියලා බලාගන්න පුළුවන්.

වාහන බලපත්‍රය නැවත ලබා ගන්න අවශ්‍ය කරන ලියකියවිලි

ඔයාගේ ආදායම් බලපත්‍රය නැති වුණාම ඔයාට නැවත ආදායම් බලපත්‍රයක් හදාගන්න ලියකියවිලි කිහිපයක්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ අනුව වාහනයේ
– ලියාපදිංචි සහතිකය
– වාහනයට අදාළ රක්ෂණ සහතිකය
– වාහන යෝග්‍යතා සහතිකය
– වාහන දුම් පරීක්ෂණ සහතිකය
අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ආදායම් බලපත්‍රය ලබා ගන්න අවශ්‍ය කරන මේ ලියකියවිලි ටික සුදානම් කරගන්න ඕනේ.

මොකද කරන්න ඕනේ?

ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ වාහන බලපත්‍රය නැති වූ බව පොලිස් පැමිණිල්ලක සඳහන් කරන එක. ඊට පස්සේ මේ පොලිස් පැමිණිල්ලයි අනෙක් අවශ්‍ය කරන ලියකියවිලි ටිකයි අරගෙන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට යන්න ඕනේ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගියාට පස්සේ ඔයාට form එකක් ලබා දෙනවා. ඔයා මේ form එක සම්පූර්ණයෙන් නිවැරදිව පුරවන්න ඕනේ. මේ form එකේ ඔයාට පුරවන්න තියෙන්නේ ,

– වාහනයේ අංකය
– වාහනය හිමිකරුගේ නම
– වාහනයේ engine අංකය
– ආදායම් බලපත්‍රය නැති වූ දිනය
– වාහනයේ චැසි අංකය
– පැමිණිල්ල සිදු කළ පොලිසිය
– පැමිණිලි කළ දිනය
– වාහනයේ හිමිකරුගේ නම

මේ තොරතුරු නිවැරදිව පුරවලා නැවත ලබා දුන්නාම, ඔයාට නැති වුණු හෝ හානි වුණු ආදායම් බලපත්‍රය වෙනුවට නව ආදායම් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න පුළුවන්.

මේ විදිහට තමයි, නැති වුණු හෝ හානි වුණු ආදායම් බලපත්‍ර නැවත ලබා ගන්නේ. ඔයාගේ ආදායම් බලපත්‍රයත් නැති වෙලා නම් අපි අද කියපු දේවල් ගැන අනිවාර්යයෙන්ම සැළකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වාහන ආදායම් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න පුළුවන්

ලංකාවේ වාහනයක් drive කරන්න තියෙන්නම ඕනේ දෙයක් තමයි ආදායම් බලපත්‍රය කියන්නේ. ආදායම් බලපත්‍රය නැතිව අපිට පාරේ වාහනයක් drive කරන්න කිසිම අයිතියක් නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ ආදායම් බලපත්‍රය නැති වෙලාද? එහෙමත් නැත්නම් ආදායම් බලපත්‍රයට හානි වෙලාද? අද CarsGuide තුළින් අපි කියන්නේ නැති වුණු හෝ හානි වුණු ආදායම් බලපත්‍රය නැවත හදාගන්නේ කොහොමද කියලා.

වාහන බලපත්‍රයක ඇතුළත් කරුණු

නැති වුණු එහෙමත් නැත්නම් හානි වුණු වාහන බලපත්‍රයක් නැවත ලබා ගන්න කළින් අපි බලමු වාහන බලපත්‍රයක ඇතුළත් වෙන කරුණු මොනවාද කියලා. වාහන බලපත්‍රයක, වාහනයට අදාළ වැදගත් කරුණු කිහිපයක්ම තියෙනවා.
ඒවා තමයි,
– ආදායම් බලපත්‍රය අවසන් වන දිනය සහ වර්ෂය
– වාහනේ මාදිලිය
– ආදායම් බලපත්‍රය නිකුත් කරන දිනය
– දුම් පරීක්ෂණ සහතිකයේ අංකය
– වාහන අංකය බලපත්‍ර අංකය
– ආදායම් බලපත්‍රය ආරම්භ වන දිනය
– වාහන හිමිකරුගේ නම හා ලිපිනය

වාහන බලපත්‍රය damage වෙන විදි

වාහන බලපත්‍රය damage වෙන්න පුළුවන් විදි ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා වාහනය service කරද්දී බලපත්‍රය වතුරට තෙමිලා ඉරෙන්න පුළුවන්. වාහන බලපත්‍රය වාහනයේ cabin වල තියපු වෙලාවක මීයන් වැනි සතුන්ට අහු වුණොත් බලපත්‍රය විනාශ වෙනවා. ඒ වගේම වාහනයේ පොඩි ළමයින් යද්දී බලපත්‍රය අහුවුණොත් මේක බේරගන්න තවත් අමාරුයි. මොකද ළමයින්ට මොකක් හරි අහුවුණොත් ඒක ඉරලා දානවා. ඒ වගේම සමහර විට ඔයාගේ අතින් කොහේදී හරි බලපත්‍රය නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මෙන්ම මේ දේවල් වලින් තමයි වාහන බලපත්‍රය damage වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා වාහනය service කරද්දී වාහන බලපත්‍රය ගැන සැළකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ළමයින්ට අහුවෙන්නේ නැති තැනක තියා ගන්නත් වග බලා ගන්න ඕනේ.

නැති වුණු හෝ හානි වුණු බලපත්‍රය expire වෙලාද?

නැති වුණ හෝ හානි වුණු වාහන බලපත්‍රයක් නැවත හදද්දී අපි මුලින්ම බලපත්‍රය expire වෙන්නේ කවදා ද කියලා බලන්න ඕනේ. මේ වෙද්දීත් වාහන බලපත්‍රය expire වෙලා නම් වාහන බලපත්‍රය හදන්න ඕනේ අනෙක් අවුරුද්දටයි. ඔයාට වාහන බලපත්‍රයේ expire වෙන්නේ කවදාද කියලා මතක නැත්නම් ප්‍රාදේශීය ලේඛම් කාර්යාලයට ඇමතුමක් ලබා දීලා බලපත්‍රය expire වෙන්නේ කවදාද කියලා බලාගන්න පුළුවන්.

වාහන බලපත්‍රය නැවත ලබා ගන්න අවශ්‍ය කරන ලියකියවිලි

ඔයාගේ ආදායම් බලපත්‍රය නැති වුණාම ඔයාට නැවත ආදායම් බලපත්‍රයක් හදාගන්න ලියකියවිලි කිහිපයක්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ අනුව වාහනයේ
– ලියාපදිංචි සහතිකය
– වාහනයට අදාළ රක්ෂණ සහතිකය
– වාහන යෝග්‍යතා සහතිකය
– වාහන දුම් පරීක්ෂණ සහතිකය
අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ආදායම් බලපත්‍රය ලබා ගන්න අවශ්‍ය කරන මේ ලියකියවිලි ටික සුදානම් කරගන්න ඕනේ.

මොකද කරන්න ඕනේ?

ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ වාහන බලපත්‍රය නැති වූ බව පොලිස් පැමිණිල්ලක සඳහන් කරන එක. ඊට පස්සේ මේ පොලිස් පැමිණිල්ලයි අනෙක් අවශ්‍ය කරන ලියකියවිලි ටිකයි අරගෙන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට යන්න ඕනේ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගියාට පස්සේ ඔයාට form එකක් ලබා දෙනවා. ඔයා මේ form එක සම්පූර්ණයෙන් නිවැරදිව පුරවන්න ඕනේ. මේ form එකේ ඔයාට පුරවන්න තියෙන්නේ ,

– වාහනයේ අංකය
– වාහනය හිමිකරුගේ නම
– වාහනයේ engine අංකය
– ආදායම් බලපත්‍රය නැති වූ දිනය
– වාහනයේ චැසි අංකය
– පැමිණිල්ල සිදු කළ පොලිසිය
– පැමිණිලි කළ දිනය
– වාහනයේ හිමිකරුගේ නම

මේ තොරතුරු නිවැරදිව පුරවලා නැවත ලබා දුන්නාම, ඔයාට නැති වුණු හෝ හානි වුණු ආදායම් බලපත්‍රය වෙනුවට නව ආදායම් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න පුළුවන්.

මේ විදිහට තමයි, නැති වුණු හෝ හානි වුණු ආදායම් බලපත්‍ර නැවත ලබා ගන්නේ. ඔයාගේ ආදායම් බලපත්‍රයත් නැති වෙලා නම් අපි අද කියපු දේවල් ගැන අනිවාර්යයෙන්ම සැළකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වාහන ආදායම් බලපත්‍රයක් ලබා ගන්න පුළුවන්

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Nissan Leaf AZEO 2013 for Sale

Nissan Leaf AZEO 2013

94,000 km, Colombo
verified MEMBER
Rs 4,395,000
5 minutes ago
Suzuki Alto Works 2004 for Sale

Suzuki Alto Works 2004

61,000 km, Colombo
verified MEMBER
Rs 3,475,000
14 minutes ago
Nissan Sunny Trad 1984 for Sale

Nissan Sunny Trad 1984

72,000 km, Colombo
verified MEMBER
Rs 2,050,000
19 minutes ago
Nissan Sunny California 1984 for Sale

Nissan Sunny California 1984

54,000 km, Colombo
verified MEMBER
Rs 2,050,000
22 minutes ago
Toyota Axio WSB Safety edition 2017 for Sale

Toyota Axio WSB Safety edition 2017

132,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 12,675,000
43 minutes ago
Auto Parts for saleikman logo
NHP10 Aqua Gs fog lamp cover for Sale

NHP10 Aqua Gs fog lamp cover

verified MEMBER
Rs 45,000
8 minutes ago
Wagon R 44s FZ Lower Grill for Sale

Wagon R 44s FZ Lower Grill

verified MEMBER
verified
Rs 18,000
11 minutes ago
Wagon R 55s Stingrey Rear Bumper for Sale

Wagon R 55s Stingrey Rear Bumper

verified MEMBER
verified
Rs 18,000
31 minutes ago
Wingroad Head Light for Sale

Wingroad Head Light

verified MEMBER
verified
Rs 12,000
34 minutes ago
CHR injectors for Sale

CHR injectors

MEMBER
Rs 100,000
40 minutes ago
+ Post an ad on ikman