වාහනයක තියෙන safety package මොනවද?

06 Mar, 2024   
වාහනයක තියෙන safety package මොනවද?

අපි වාහනයක් ගන්නකොට මුලින්ම බලන්නේ ඒකෙ පිටත පෙනුම ගැන. ඊටපස්සේ මිල ගැන. ගොඩක් අය අමතකරන දෙයක් තමයි safety එක කියන්නේ. හැබැයි safety එකත් අපි අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ දෙයක්. මොකද තමන්ගෙම කියලා වාහනයක යද්දී අනිවාර්යෙන් ආරක්ෂාව ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් වාහනයක් drive කරන ඔයා අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ දෙයක් තමයි safety packages කියන්නේ. ඉතින් ඔයත් ඔයාගේ වාහනයේ තියෙන safety packages ගැන දැනුවත්ද? ඒ නිසා අද CarsGuide අපි කියන්නේ වාහනයක තියෙන safety packages මොනවද කියලා.

වාහනයක තියෙන safety packages වර්ග

වාහනයක safety packages වර්ග දෙකක් තියෙනවා.
1. Active safety package
2. Passive safety package

Passive safety

Passive safety කියන්නේ අපි වාහනයේ ගමන් කරනකොට අනතුරක් වුණාට පසුව නැත්නම් අනතුරක් සිදු වෙන වෙලාවක අපිට සිදු කරන්න පුළුවන් පියවර වලටයි. Passive safety මඟින් අපිට හදිසි අනතුරකදී තුවාල වීමේ අවදානම අවම කිරීම හෝ වැළැක්වීම සිදු කරන්න පුළුවන්. වාහනයක තියෙන passive safety තමයි seat belt හා air bag කියන්නේ.

Active safety

Active safety කියන්නේ අනතුරක් සිදු වෙන්න කලින් අපිට ගන්න පුළුවන් ආරක්ෂාකාරී පියවර වලටයි. මෙහිදී අපිට සිදු වෙන අනතුරු වළක්වා ගන්න පුළුවන්. වාහනයක active safety වලට අදාළ දේවල් කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඒ අනුව
– Windscreen
– Brake
– Rear view camera වගේ දේවල් active safety වලට අදාළ වෙනවා.

වාහනයක තියෙන safety sense

වාහනයක safety sense system 3ක් තියෙනවා.ඒ තමයි,
– වාහනයේ ඉදිරිපස අනතුරක් වැළැක්වීම
– වාහනය මංතීරු මාරු කිරීම
– Auto head light

වාහනයේ ඉදිරිපස අනතුරක් වැළැක්වීම

මෙහිදී වාහනයේ windscreen එකේ laser සහ camera එකක් තියෙනවා. මේ system වාහන brand වලට අනුව වෙනස් වෙනවා. මේ system එක මඟින් ඔයාට හදිසි අවස්ථාවකදී වාහනය නවත්වා ගන්න බැරි වුණොත් වාහනය නැවැත්වීමට මේ system එක උදව් කරනවා.

වාහනය මංතීරු මාරු කිරීම

ඔයා වාහනය මාර්ගයේ drive කරනකොට signal දාන්නේ නැතුව ඔයාගේ අවධානයෙන් නැතිව වාහනය යම් තරමක් හැරවුණොත් steering wheel එක මගින් වාහනය හරි මංතීරුවට යොමු කරනවා. මේ system එක සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ වාහනය පැයට 40km ක පමණ වේගයකින් යනකොට විතරයි.

Auto head light

අපි රාත්‍රියේ වාහනයක් drive කරනකොට අපිට පැහැදිලිව මාර්ගය නිරීක්ෂණය කරන්න head light උදව් වෙනවා. නමුත් මේක අපිට පහසු වුණත් අපිට ඉදිරියෙන් එන වාහනයේ ගමන් කරන අයට මේ head light ගොඩක් අපහසුයි. ඉතින් මේ auto head light system එක මගින් සිදු වෙන්නේ රාත්‍රියේ වාහනයේ ගමන් කරනකොට ඉදිරියෙන් පැමිණෙන වාහන වලට අපහසුතාවයක් නොවෙන විදිහට head light පාලනය කරනවා. ඒ අනුව වාහනය ඉදිරියෙන් වාහනයක් පැමිණෙන විට head light එකේ එළිය අඩු කරලා වාහන නොමැති අවස්ථාවක head light එක නැවතත් තිබුණ තත්වයට පත්වෙනවා.

මෙන්ම මේ දේවල් තමයි වාහනයක තියෙන safety package. මේ safety package ගැන දැනගෙන හිටියොත් ඔයාට සිදු වෙන අනතුරු අවම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා අලුතින් වාහනයක් ගන්නවා නම් ඒ වාහනයේ තියෙන safety package ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න.

අපි වාහනයක් ගන්නකොට මුලින්ම බලන්නේ ඒකෙ පිටත පෙනුම ගැන. ඊටපස්සේ මිල ගැන. ගොඩක් අය අමතකරන දෙයක් තමයි safety එක කියන්නේ. හැබැයි safety එකත් අපි අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ දෙයක්. මොකද තමන්ගෙම කියලා වාහනයක යද්දී අනිවාර්යෙන් ආරක්ෂාව ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් වාහනයක් drive කරන ඔයා අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ දෙයක් තමයි safety packages කියන්නේ. ඉතින් ඔයත් ඔයාගේ වාහනයේ තියෙන safety packages ගැන දැනුවත්ද? ඒ නිසා අද CarsGuide අපි කියන්නේ වාහනයක තියෙන safety packages මොනවද කියලා.

වාහනයක තියෙන safety packages වර්ග

වාහනයක safety packages වර්ග දෙකක් තියෙනවා.
1. Active safety package
2. Passive safety package

Passive safety

Passive safety කියන්නේ අපි වාහනයේ ගමන් කරනකොට අනතුරක් වුණාට පසුව නැත්නම් අනතුරක් සිදු වෙන වෙලාවක අපිට සිදු කරන්න පුළුවන් පියවර වලටයි. Passive safety මඟින් අපිට හදිසි අනතුරකදී තුවාල වීමේ අවදානම අවම කිරීම හෝ වැළැක්වීම සිදු කරන්න පුළුවන්. වාහනයක තියෙන passive safety තමයි seat belt හා air bag කියන්නේ.

Active safety

Active safety කියන්නේ අනතුරක් සිදු වෙන්න කලින් අපිට ගන්න පුළුවන් ආරක්ෂාකාරී පියවර වලටයි. මෙහිදී අපිට සිදු වෙන අනතුරු වළක්වා ගන්න පුළුවන්. වාහනයක active safety වලට අදාළ දේවල් කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඒ අනුව
– Windscreen
– Brake
– Rear view camera වගේ දේවල් active safety වලට අදාළ වෙනවා.

වාහනයක තියෙන safety sense

වාහනයක safety sense system 3ක් තියෙනවා.ඒ තමයි,
– වාහනයේ ඉදිරිපස අනතුරක් වැළැක්වීම
– වාහනය මංතීරු මාරු කිරීම
– Auto head light

වාහනයේ ඉදිරිපස අනතුරක් වැළැක්වීම

මෙහිදී වාහනයේ windscreen එකේ laser සහ camera එකක් තියෙනවා. මේ system වාහන brand වලට අනුව වෙනස් වෙනවා. මේ system එක මඟින් ඔයාට හදිසි අවස්ථාවකදී වාහනය නවත්වා ගන්න බැරි වුණොත් වාහනය නැවැත්වීමට මේ system එක උදව් කරනවා.

වාහනය මංතීරු මාරු කිරීම

ඔයා වාහනය මාර්ගයේ drive කරනකොට signal දාන්නේ නැතුව ඔයාගේ අවධානයෙන් නැතිව වාහනය යම් තරමක් හැරවුණොත් steering wheel එක මගින් වාහනය හරි මංතීරුවට යොමු කරනවා. මේ system එක සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ වාහනය පැයට 40km ක පමණ වේගයකින් යනකොට විතරයි.

Auto head light

අපි රාත්‍රියේ වාහනයක් drive කරනකොට අපිට පැහැදිලිව මාර්ගය නිරීක්ෂණය කරන්න head light උදව් වෙනවා. නමුත් මේක අපිට පහසු වුණත් අපිට ඉදිරියෙන් එන වාහනයේ ගමන් කරන අයට මේ head light ගොඩක් අපහසුයි. ඉතින් මේ auto head light system එක මගින් සිදු වෙන්නේ රාත්‍රියේ වාහනයේ ගමන් කරනකොට ඉදිරියෙන් පැමිණෙන වාහන වලට අපහසුතාවයක් නොවෙන විදිහට head light පාලනය කරනවා. ඒ අනුව වාහනය ඉදිරියෙන් වාහනයක් පැමිණෙන විට head light එකේ එළිය අඩු කරලා වාහන නොමැති අවස්ථාවක head light එක නැවතත් තිබුණ තත්වයට පත්වෙනවා.

මෙන්ම මේ දේවල් තමයි වාහනයක තියෙන safety package. මේ safety package ගැන දැනගෙන හිටියොත් ඔයාට සිදු වෙන අනතුරු අවම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා අලුතින් වාහනයක් ගන්නවා නම් ඒ වාහනයේ තියෙන safety package ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න.

Similar Advices1 comment

Leave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Toyota Axio . 2018 for Sale

Toyota Axio . 2018

42,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 12,675,000
16 minutes ago
Suzuki Alto LXI 2015 for Sale

Suzuki Alto LXI 2015

63,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 2,990,000
27 minutes ago
Toyota Hilux Vigo 2010 for Sale

Toyota Hilux Vigo 2010

130,000 km, Puttalam
verified MEMBER
Rs 11,000,000
29 minutes ago
Toyota Hilux Modified 2007 for Sale

Toyota Hilux Modified 2007

105,000 km, Puttalam
verified MEMBER
Rs 12,000,000
32 minutes ago
DFSK Glory I Auto 10000KM 2021 for Sale

DFSK Glory I Auto 10000KM 2021

10,000 km, Gampaha
verified MEMBER
verified
Rs 11,975,000
32 minutes ago
Auto Parts for saleikman logo
Wagon R 55s Stingrey Rear Bumper for Sale

Wagon R 55s Stingrey Rear Bumper

verified MEMBER
verified
Rs 18,000
5 minutes ago
Wingroad Head Light for Sale

Wingroad Head Light

verified MEMBER
verified
Rs 12,000
7 minutes ago
CHR injectors for Sale

CHR injectors

MEMBER
Rs 100,000
13 minutes ago
Wagon R AC Condencer for Sale

Wagon R AC Condencer

verified MEMBER
verified
Rs 12,000
22 minutes ago
March shell for Sale

March shell

verified MEMBER
verified
Rs 7,500
26 minutes ago
+ Post an ad on ikman