වාහනයක් නිවැරදිව overtake කරන්නේ කොහොමද?

01 Jun, 2023   
වාහනයක් නිවැරදිව overtake කරන්නේ කොහොමද?

පාරේ වාහනයක් drive කරනකොට අපිට එකම වේගයෙන් එකම විදියට වාහනය drive කරන්න නම් ටිකක් අමාරුයි. විශේෂයෙන්ම නගරාසන්න මාර්ග වලදී. අපිට ඉදිරියෙන් යන වාහනය ගොඩක් හිමින් යනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් අපිට ටිකක් හදිසි ගමනක් යන්න තියෙනවා නම් overtake කිරීමක් සිදු කරන්න වෙනවා.ඉතින්  CarsGuide තුළින් අපි ඔබට කියන්නේ කොහොමද වාහනයක් හරියටම overtake කරන්නේ කියලා.

ක්‍රියාමාර්ග තුනක්

සාමාන්‍යයෙන් අපි වාහනයක් overtake කරනකොට නීතිගරුක රියදුරෙක් වශයෙන් අනුගමනය කරන්න ඕනේ ක්‍රියාමාර්ග තුනක් තියෙනවා.
1. නිරීක්ෂණය
2. තීරණය
3. ක්‍රියා කිරීමමේ ක්‍රියාමාර්ග තුන නිවැරදිව සිදු කරනවා නම් අපිට රිය අනතුරු වලින් තොරව overtake කරන්න හැකියාව තියෙනවා.

හරියට overtake කරමු

මුලින්ම අපි හොඳ නිරීක්ෂණයක් එහෙමත් නැත්නම් පැහැදිලි දර්ශනයක් ලබා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට හරියටම තීරණය කරන්න පුලුවන් වාහනය overtake කරන්න සුදුසු ස්ථානයක්ද අපි ඉන්නේ කියලා.වාහනයක් overtake කිරීමේදී අපි වාහනය දකුණු පසට ගන්න ඕනේ. එහිදී මුලින්ම දකුණු පස කණ්ණාඩියෙන් පිටුපස වාහන වලින් තොරයිද කියල බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පිටුපසින් එන වාහන දැනුවත් කිරීම සඳහා දකුණු පස signal එක දාන්න ඕනේ.දැන් අපිට පුලුවන් වැඩි වේගයකින් අදාළ වාහනය overtake කරන්න පුලුවන්.Overtake කළාට පස්සේ නැවත වරක් signal දාලා තමයි වාහනය තමන් පෙර සිටි වම් පස තීරුවට ගන්න ඕනේ.

Overtake කළ නොහැකි අවස්ථා

 •  කඳු මුදුනකදී
 • බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශයකදී
 • වංගු සහිත මාර්ගයකදී
 • ඉදිරියෙන් කහ ඉර ඇති විට
 • සුදු ඉර සහ ඩබල් ඉර ඇති විට
 • පටු පාරවල් වලදී
 • පාලම් වලදී

මේ විදියට තමයි අනතුරු අවම වන විදියට වාහනයක් නිවැරදිව overtake කරන්නේ. ඔබත් වාහනයක් overtake කරන කොට CarsGuide අපි කිව්ව පියවර අනුගමනය කරනවා නම් ආරක්ෂාකාරී ලෙස ඔබගේ ගමනාන්තය කරා ලඟා වෙන්න පුලුවන්.

පාරේ වාහනයක් drive කරනකොට අපිට එකම වේගයෙන් එකම විදියට වාහනය drive කරන්න නම් ටිකක් අමාරුයි. විශේෂයෙන්ම නගරාසන්න මාර්ග වලදී. අපිට ඉදිරියෙන් යන වාහනය ගොඩක් හිමින් යනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් අපිට ටිකක් හදිසි ගමනක් යන්න තියෙනවා නම් overtake කිරීමක් සිදු කරන්න වෙනවා.ඉතින්  CarsGuide තුළින් අපි ඔබට කියන්නේ කොහොමද වාහනයක් හරියටම overtake කරන්නේ කියලා.

ක්‍රියාමාර්ග තුනක්

සාමාන්‍යයෙන් අපි වාහනයක් overtake කරනකොට නීතිගරුක රියදුරෙක් වශයෙන් අනුගමනය කරන්න ඕනේ ක්‍රියාමාර්ග තුනක් තියෙනවා.
1. නිරීක්ෂණය
2. තීරණය
3. ක්‍රියා කිරීමමේ ක්‍රියාමාර්ග තුන නිවැරදිව සිදු කරනවා නම් අපිට රිය අනතුරු වලින් තොරව overtake කරන්න හැකියාව තියෙනවා.

හරියට overtake කරමු

මුලින්ම අපි හොඳ නිරීක්ෂණයක් එහෙමත් නැත්නම් පැහැදිලි දර්ශනයක් ලබා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට හරියටම තීරණය කරන්න පුලුවන් වාහනය overtake කරන්න සුදුසු ස්ථානයක්ද අපි ඉන්නේ කියලා.වාහනයක් overtake කිරීමේදී අපි වාහනය දකුණු පසට ගන්න ඕනේ. එහිදී මුලින්ම දකුණු පස කණ්ණාඩියෙන් පිටුපස වාහන වලින් තොරයිද කියල බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පිටුපසින් එන වාහන දැනුවත් කිරීම සඳහා දකුණු පස signal එක දාන්න ඕනේ.දැන් අපිට පුලුවන් වැඩි වේගයකින් අදාළ වාහනය overtake කරන්න පුලුවන්.Overtake කළාට පස්සේ නැවත වරක් signal දාලා තමයි වාහනය තමන් පෙර සිටි වම් පස තීරුවට ගන්න ඕනේ.

Overtake කළ නොහැකි අවස්ථා

 •  කඳු මුදුනකදී
 • බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශයකදී
 • වංගු සහිත මාර්ගයකදී
 • ඉදිරියෙන් කහ ඉර ඇති විට
 • සුදු ඉර සහ ඩබල් ඉර ඇති විට
 • පටු පාරවල් වලදී
 • පාලම් වලදී

මේ විදියට තමයි අනතුරු අවම වන විදියට වාහනයක් නිවැරදිව overtake කරන්නේ. ඔබත් වාහනයක් overtake කරන කොට CarsGuide අපි කිව්ව පියවර අනුගමනය කරනවා නම් ආරක්ෂාකාරී ලෙස ඔබගේ ගමනාන්තය කරා ලඟා වෙන්න පුලුවන්.

Similar Advices2 comments

  1. Hi Harshaa, Thank you for taking the time to read this article and for sharing your valuable feedback with us. We will definitely consider improving the article based on this feedback.

Leave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Suzuki Swift 2009 for Sale

Suzuki Swift 2009

80,000 km, Puttalam
verified MEMBER
Rs 5,775,000
2 minutes ago
Suzuki Cultus 1997 for Sale

Suzuki Cultus 1997

105,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 500,000
2 minutes ago
Mercedes Benz EQE-300 SUV 2024 for Sale

Mercedes Benz EQE-300 SUV 2024

0 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 82,500,000
2 days ago
Honda Vezel 2014 for Sale

Honda Vezel 2014

96,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 10,000,000
1 week ago
Toyota Prius 2010 for Sale

Toyota Prius 2010

155,000 km, Matara
MEMBER
Rs 8,100,000
4 hours ago
Auto Parts for saleikman logo
Toyota Aqua Led Fog Light Premium Quality for Sale

Toyota Aqua Led Fog Light Premium Quality

verified MEMBER
verified
Rs 18,500
2 minutes ago
225/50/18 Vezel RS Tires for Sale

225/50/18 Vezel RS Tires

verified MEMBER
verified
Rs 37,500
4 minutes ago
GPS Trackers ( CITY TRACK ) for Sale

GPS Trackers ( CITY TRACK )

verified MEMBER
verified
Rs 7,500
1 hour ago
Range Rover Sports Tail Lights for Sale

Range Rover Sports Tail Lights

MEMBER
Rs 120,000
6 hours ago
Nissan X-Trail (T31) Radiators for Sale

Nissan X-Trail (T31) Radiators

verified MEMBER
Rs 49,000
7 hours ago
+ Post an ad on ikman