වාහනයක් හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද?

19 Sep, 2023   
වාහනයක් හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද?

අපි හැමෝගෙම හීනයක් තමයි තමන්ගෙම කියලා වාහනයක් මිලට ගන්න එක. පුංචි කාලෙත් කෙනෙක් අපේ හීනය මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් අපි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ car එකක් ගන්න එක කියලා. ඉතින් අපි වාහන වලට කොච්චර ආදරෙයිද කියනවා නම් අලුත් වාහන ගැන බලන්න, දැනගන්න ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් අද CarsGuide අපි හිතුවා වාහන ගැන දැනගන්න කැමති ඔබේ දැනුමට අලුත් යමක් එකතු කරන්න. ඒ තමයි වාහනයක් හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක.

වාහනයක මූලික කොටස්

අපිට වාහනයක් මූලික වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදා වෙන් කරන්න පුලුවන්. ඒ තමයි,

  • Engine එක
  • Transmission system එක
  • Vehicle body එක සහ chassis system එක

Engine එක

Engine එක කියන්නේ වාහනයේ හදවත වගේ දෙයක්. මොන දේ තිබ්බත් වාහනයේ engine එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඇත්තටම ඒ වාහනයේ වටිනාකම ගොඩක් අඩු වෙනවා. මොකද මේ engine එකෙන් තමයි වාහනයට අවශ්‍ය කරන බලය ලබා දීම සිදු කරන්නේ.

ඉන්ධන දහනය වන ස්ථානය අනුව, Design එක මත පදනම්ව, Strokes ගණන මත පදනම්ව, භාවිතා කරන ලද ඉන්ධන මත පදනම්ව, ජ්වලන ක්‍රමය මත පදනම්ව, සිලින්ඩර ගණන මත පදනම්ව වගේම සිලින්ඩර සැකසීම මත පදනම්වත් අපිට engine වර්ග කරන්න පුලුවන්.

ඉතින් මේ engine එකකට කවදාවත් තනියම නම් වැඩ කරන්න බැහැ. ඒකට පද්ධති රාශියක support එක අවශ්‍ය වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට Fuel supply system එක, Ignition system එක, Cooling system එක, Lubrication system එක සහ Emission control system එක වගේ පද්ධතීන් හඳුන්වන්න පුලුවන්.

Transmission system එක

Engine එකට පස්සේ වාහනයක වැදගත්ම පද්ධතිය තමයි Transmission system එක. දැන් අපි බලමු ඇයි Transmission system එක මේ තරම් වැදගත් වෙන්නේ කියලා. Engine එකක් මඟින් බලයක් නිපදවෙන්න නම් engine එක කැරකෙන්න ඕනේ.

ඉතින් මේ විදිහට engine එක කැරකෙන විට යම් වේගයක් ඇති වීම සිදු වෙනවා. එම වේගය engine RPM එහෙමත් නැත්නම් Revolution Per Minute කියලා හඳුන්වන්න පුලුවන්. ඉතින් මේ විදිහට engine එක කැරකෙන speed එක torque එකක් බවට පරිවර්තයන කිරීම සිදු කරනවා.මේ හේතුව නිසාම තමයි Transmission system එක වාහනයකට මේ තරම් වැදගත් වෙන්නේ.

Transmission system එකත් එක් එක් වාහන වල එක එක විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ තියෙන ආකාරය අනුව Transmission system එක කොටස් කිහිපයකට බෙදන්න පුලුවන්.

Front engine front wheel drive
Front engine rear wheel drive
Front engine all wheel drive / four wheel drive
Mid engine rear wheel drive
Rear engine rear wheel drive

ඒ විතරක් නෙමෙයි. Transmission system එකට තනිවම වැඩ කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. හරිහැටි Transmission system එක වැඩ කරන්න නම් මෙයට තවත් උපාංග කිහිපයකින්ම සෑදුණු පද්ධතියක් අවශ්‍ය වෙනවා. එම පද්ධතියට අයිති කොටස් ලෙස Clutch එක,Torque converter එක, Gearbox එක, Propellar shaft එක, Final drive and differential unit එක සහ Drive axle එක හඳුන්වන්න පුලුවන්.

Vehicle body එක සහ chassis system එක

Vehicle body එක සහ chassis system එකත් වාහනයට නැතුවම බැරි කොටසක් තමයි. මොකද මොන දේ තිබ්බත් වාහනයේ බර දරාගෙන ඉන්න Vehicle body එක සහ chassis system එක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද සම්පූර්ණ වාහනයේ 80%ක පමණ කොටස් සවිවෙලා තියෙන්නේ වාහන චැසියට හෝ body එකටයි. ඉතින් මේකට Braking System එක, Electrical system එක, Steering system එක, Suspension system එක සහ Body and frame අයිති වෙනවා.

ඉතින් අද CarsGuide අපි කතා කළේ වාහනයක් හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. වාහනක සැකැස්ම පිටින් බැලුවම සරලයි වගේ දැක්කත් ඇත්තටම ඇතුළතින් බලනකොට නම් තරමක් සංකීර්ණයි. කොහොම වුණත් මේ දේවල් පිළිබඳව දැනගෙන ඉන්න එක ඔබට වටිනවා.

අපි හැමෝගෙම හීනයක් තමයි තමන්ගෙම කියලා වාහනයක් මිලට ගන්න එක. පුංචි කාලෙත් කෙනෙක් අපේ හීනය මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් අපි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ car එකක් ගන්න එක කියලා. ඉතින් අපි වාහන වලට කොච්චර ආදරෙයිද කියනවා නම් අලුත් වාහන ගැන බලන්න, දැනගන්න ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් අද CarsGuide අපි හිතුවා වාහන ගැන දැනගන්න කැමති ඔබේ දැනුමට අලුත් යමක් එකතු කරන්න. ඒ තමයි වාහනයක් හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක.

වාහනයක මූලික කොටස්

අපිට වාහනයක් මූලික වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදා වෙන් කරන්න පුලුවන්. ඒ තමයි,

  • Engine එක
  • Transmission system එක
  • Vehicle body එක සහ chassis system එක

Engine එක

Engine එක කියන්නේ වාහනයේ හදවත වගේ දෙයක්. මොන දේ තිබ්බත් වාහනයේ engine එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඇත්තටම ඒ වාහනයේ වටිනාකම ගොඩක් අඩු වෙනවා. මොකද මේ engine එකෙන් තමයි වාහනයට අවශ්‍ය කරන බලය ලබා දීම සිදු කරන්නේ.

ඉන්ධන දහනය වන ස්ථානය අනුව, Design එක මත පදනම්ව, Strokes ගණන මත පදනම්ව, භාවිතා කරන ලද ඉන්ධන මත පදනම්ව, ජ්වලන ක්‍රමය මත පදනම්ව, සිලින්ඩර ගණන මත පදනම්ව වගේම සිලින්ඩර සැකසීම මත පදනම්වත් අපිට engine වර්ග කරන්න පුලුවන්.

ඉතින් මේ engine එකකට කවදාවත් තනියම නම් වැඩ කරන්න බැහැ. ඒකට පද්ධති රාශියක support එක අවශ්‍ය වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට Fuel supply system එක, Ignition system එක, Cooling system එක, Lubrication system එක සහ Emission control system එක වගේ පද්ධතීන් හඳුන්වන්න පුලුවන්.

Transmission system එක

Engine එකට පස්සේ වාහනයක වැදගත්ම පද්ධතිය තමයි Transmission system එක. දැන් අපි බලමු ඇයි Transmission system එක මේ තරම් වැදගත් වෙන්නේ කියලා. Engine එකක් මඟින් බලයක් නිපදවෙන්න නම් engine එක කැරකෙන්න ඕනේ.

ඉතින් මේ විදිහට engine එක කැරකෙන විට යම් වේගයක් ඇති වීම සිදු වෙනවා. එම වේගය engine RPM එහෙමත් නැත්නම් Revolution Per Minute කියලා හඳුන්වන්න පුලුවන්. ඉතින් මේ විදිහට engine එක කැරකෙන speed එක torque එකක් බවට පරිවර්තයන කිරීම සිදු කරනවා.මේ හේතුව නිසාම තමයි Transmission system එක වාහනයකට මේ තරම් වැදගත් වෙන්නේ.

Transmission system එකත් එක් එක් වාහන වල එක එක විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ තියෙන ආකාරය අනුව Transmission system එක කොටස් කිහිපයකට බෙදන්න පුලුවන්.

Front engine front wheel drive
Front engine rear wheel drive
Front engine all wheel drive / four wheel drive
Mid engine rear wheel drive
Rear engine rear wheel drive

ඒ විතරක් නෙමෙයි. Transmission system එකට තනිවම වැඩ කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. හරිහැටි Transmission system එක වැඩ කරන්න නම් මෙයට තවත් උපාංග කිහිපයකින්ම සෑදුණු පද්ධතියක් අවශ්‍ය වෙනවා. එම පද්ධතියට අයිති කොටස් ලෙස Clutch එක,Torque converter එක, Gearbox එක, Propellar shaft එක, Final drive and differential unit එක සහ Drive axle එක හඳුන්වන්න පුලුවන්.

Vehicle body එක සහ chassis system එක

Vehicle body එක සහ chassis system එකත් වාහනයට නැතුවම බැරි කොටසක් තමයි. මොකද මොන දේ තිබ්බත් වාහනයේ බර දරාගෙන ඉන්න Vehicle body එක සහ chassis system එක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද සම්පූර්ණ වාහනයේ 80%ක පමණ කොටස් සවිවෙලා තියෙන්නේ වාහන චැසියට හෝ body එකටයි. ඉතින් මේකට Braking System එක, Electrical system එක, Steering system එක, Suspension system එක සහ Body and frame අයිති වෙනවා.

ඉතින් අද CarsGuide අපි කතා කළේ වාහනයක් හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. වාහනක සැකැස්ම පිටින් බැලුවම සරලයි වගේ දැක්කත් ඇත්තටම ඇතුළතින් බලනකොට නම් තරමක් සංකීර්ණයි. කොහොම වුණත් මේ දේවල් පිළිබඳව දැනගෙන ඉන්න එක ඔබට වටිනවා.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Toyota Prius Ivory Interior 2013 for Sale

Toyota Prius Ivory Interior 2013

114,000 km, Galle
MEMBER
Rs 8,950,000
4 days ago
Suzuki Swift 2009 for Sale

Suzuki Swift 2009

80,000 km, Puttalam
verified MEMBER
Rs 5,775,000
14 minutes ago
Suzuki Cultus 1997 for Sale

Suzuki Cultus 1997

105,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 575,000
15 minutes ago
Mercedes Benz EQE-300 SUV 2024 for Sale

Mercedes Benz EQE-300 SUV 2024

0 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 82,500,000
2 days ago
Honda Vezel 2014 for Sale

Honda Vezel 2014

96,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 10,000,000
1 week ago
Auto Parts for saleikman logo
175/70/14 Toyota VitzTires for Sale

175/70/14 Toyota VitzTires

verified MEMBER
verified
Rs 19,900
9 minutes ago
Toyota Aqua Led Fog Light Premium Quality for Sale

Toyota Aqua Led Fog Light Premium Quality

verified MEMBER
verified
Rs 18,500
15 minutes ago
225/50/18 Vezel RS Tires for Sale

225/50/18 Vezel RS Tires

verified MEMBER
verified
Rs 37,500
16 minutes ago
GPS Trackers ( CITY TRACK ) for Sale

GPS Trackers ( CITY TRACK )

verified MEMBER
verified
Rs 7,500
1 hour ago
Range Rover Sports Tail Lights for Sale

Range Rover Sports Tail Lights

MEMBER
Rs 120,000
6 hours ago
+ Post an ad on ikman