සුදු ඉරි සහ කහ ඉරි වල නීතිය මොකක්ද?

30 Jun, 2023   
සුදු ඉරි සහ කහ ඉරි වල නීතිය මොකක්ද?

කොහෙ හරි යන්න කියලා මහ පාරට බැස්ස ගමන් ඔබට පේන්නෙ, සුදු ඉරියි, කහ ඉරියි. නමුත් drive කරන ඔබ හරියටම දැනගෙන ඉන්න ඕනෙ, මේ සුදු ඉරි සහ කහ ඉරි වල නීතිය මොකක්ද කියලා. නැත්නම් ඔබ වාහනයක් ගන්න බලාපොරොත්තුවෙන් හිටියත් මේ ඉරි ගැන හරියටම දැනගෙන ඉන්න ඕනෙ. ඒක තමයි නුවණට හුරු. ඒ නිසා අපි අද CarsGuide තුළින් ඔබට කියන්නම්, මේ සුදු ඉරි, කහ ඉරි වල නීතිය මොකක්ද කියලා.

Drive කරන ඔබ අනන්තවත් දැකලා තියෙනවා පාරෙ තියෙන සුදු ඉරි, කහ ඉරි. අපි මුලින්ම බලමු මේ ඉරි කොහොමද වර්ග වෙන්නෙ කියලා.

  • කැඩුණු සුදු ඉරි
  • අඛණ්ඩ සුදු ඉරි
  • කැඩුණු කහ ඉරි
  • අඛණ්ඩ කහ ඉරි
  • කැඩුණු සහ අඛණ්ඩ සුදු ඉරි
  • ද්විත්ව අඛණ්ඩ කහ ඉරි

කැඩුණු සුදු ඉරි.

ඔබ යන lane එක වෙනස් කිරීමට, overtake කිරීමට සහ u-turn ගැනීමට මේ කැඩුණු සුදු ඉරි අවස්ථාව ලබා දෙනවා.

අඛණ්ඩ සුදු ඉරි.

අඛන්ඩ සුදු ඉරි, ඔබට overtake කිරීමට, u-turn ගැනීමට ඉඩක් ලබා දෙන්නෑ. එහිදී ඔබ කරන්න ඕනෙ, කෙළින්ම ගමන් කරන එක. මේ මඟින් මාර්ගයේ දකුණු මායිම සලකුණු කරන අතර එකම දිශාවට ගමන් කරන වාහන lane එක වෙන් කරනවා. හදිසි අවස්ථාවකදී මාර්ග අනතුරක් වළක්වා ගන්න විතරක් highway එකේ දකුණු කෙළවරේ අඛණ්ඩ සුදු ඉර හරහා
යන්න පුළුවන්.

කැඩුණු කහ ඉරි.

මෙහිදී ඔබට overtake කිරීමට, u-turn ගැනීමට හැකි වන අතර කැඩුණු කහ ඉර හරහා යන අතරතුර ඔබට මේ දෙකම කරන්න හැකියාව තිබෙනවා. නමුත් එය ආරක්‍ෂිත නම් පමණක් එසේ කරන්න.

අඛණ්ඩ කහ ඉරි.

අඛණ්ඩ කහ ඉරි, ඔබට overtake කරන්න ඉඩ ලබා දෙනවා. නමුත් overtake කරන්න පුළුවන්, ඔබ ඔබේ side එකේ ඉන්නකොට විතරයි. දෙපස හරස් කරන්න ඔබට අවසර නෑ.

කැඩුණු සහ අඛණ්ඩ සුදු ඉරි.

මෙහිදී අඛණ්ඩ සුදු ඉර පැත්තෙ overtake කළ නොහැකි නමුත්, කැඩුණු සුදු ඉර පැත්තේ overtake කරන්න පුළුවන්.

ද්විත්ව අඛණ්ඩ කහ ඉරි.

මේ කහ ඉරෙන් ඇඟවෙන්නෙ, ඒ ඉර හරහා යන්න දෙපසට දැඩි ලෙස අවසර නොමැති බවයි. ඒ නිසා මාර්ගයේ ඔබට හම්බෙන ද්විත්ව අඛණ්ඩ කහ ඉරේදි overtake කරන්න, u-turn ගන්න එහෙමත් නැත්නම් lane එක වෙනස් කරන්න යන්න එපා. මොකද ඔබට ඒකට අවසර නෑ.

ඉතින් මේ විදියට මහ පාරෙ තියෙන එක එක වර්ගයේ සුදු ඉරි, කහ ඉරි ඔබට ආරක්ෂා වෙන්න මඟ පෙන්නනවා. ඒ නිසා පාරට බැහැලා drive කරනකොට මේ ඉරි ගැනත් අවධානෙන් ඉන්න අමතක කරන්න එපා.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Mitsubishi L200 4WD 2.5L Diesel 2016 for Sale

Mitsubishi L200 4WD 2.5L Diesel 2016

170,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 11,600,000
2 minutes ago
Toyota Land Cruiser Prado TRJ150 Diesel Highes 2015 for Sale

Toyota Land Cruiser Prado TRJ150 Diesel Highes 2015

80,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 39,800,000
6 minutes ago
Honda Civic EK3 1999 for Sale

Honda Civic EK3 1999

160,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 3,550,000
7 minutes ago
Ford Raptor Ranger 2018 for Sale

Ford Raptor Ranger 2018

50,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 29,500,000
1 week ago
BMW 520d Agent import 2015 for Sale

BMW 520d Agent import 2015

60,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 25,300,000
5 days ago
Auto Parts for saleikman logo
Peugeot 406 AC Cooler for Sale

Peugeot 406 AC Cooler

MEMBER
Rs 33,500
4 minutes ago
14 size BBS new Alloy wheel set for Sale

14 size BBS new Alloy wheel set

verified MEMBER
Rs 95,000
8 minutes ago
14 Size BBS Alloy Wheels Set for Sale

14 Size BBS Alloy Wheels Set

verified MEMBER
Rs 95,000
11 minutes ago
Land Cruiser 100 Bugatti Grill for Sale

Land Cruiser 100 Bugatti Grill

verified MEMBER
Rs 31,000
11 minutes ago
Hilux Hood Guard LED for Sale

Hilux Hood Guard LED

verified MEMBER
Rs 18,750
12 minutes ago
+ Post an ad on ikman