පදිකයෙක් වශයෙන් ඔබ දැනගත යුතු මාර්ග නීති

13 Nov, 2023   
පදිකයෙක් වශයෙන් ඔබ දැනගත යුතු මාර්ග නීති

පදිකයින් කියන්නේ කවුද? පාරේ ගමන් කරන සියලුම දෙනා පදිකයෝ කියලා කිවුවොත් නිවැරදියි. මහා මඟ සිදු වන රිය අනතුරු අවම කර ගැනීමට රියදුරන් මෙන්ම පදිකයන්ගේද සහාය අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අද CarsGuide තුළින් කියන්නේ පදිකයෙක් විදිහට ඔයා දැනගන්න ඕනේ දේවල් මොනවද කියලා.

මාර්ගයේ දකුණු පැත්තෙන් ගමන් කිරීම

ඔයා පාරේ ගමන් කරද්දී යන්න ඕනේ පාරේ දකුණු පැත්තෙන්. එය සෑම විටකම මතක තියා ගන්න. කවදාවත් පාරේ වම් පැත්තෙන් ගමන් කරන නැහැ.

සුදු ඉරි /කහ ඉරි ඇති ස්ථාන වලින් පමණක් පාර මාරු වීම

පාර හරහා මාරු වෙද්දී ඔයාට හිතෙන හිතෙන තැනින් පාර මාරු වෙන්න බැහැ. පාර මාරු වෙන්න වෙනම තැනක් තියෙනවා. ඒ තමයි සුදු ඉරි හෝ කහ ඉරි තියෙන තැන්. ඉතින් ඔයා පාර හරහා මාරු වෙද්දී සුදු ඉරි /කහ ඉරි ඇති ස්ථාන වලින් පමණක් පාර මාරු වෙන්න.

පළමුව දකුණත්, දෙවනුව වමත් හා නැවත දකුණත් ආදී වශයෙන් පාර හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න.

පාර හරහා මාරු වෙද්දී හොඳ කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕනේ. මොකද අනතුරැ වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය පාර මාරු වෙද්දී phone එකත් කණේ ගහන් තමයි යන්නේ. පළමුව දකුණත් දෙවනුව වමත් හා නැවත දකුණ බලලා අවධානය එය වෙත යොමු කර සැළකිල්ලෙන් පාර මාරු වෙන්න ඕනේ.

පදික වේදිකාවක් වේ නම් ඒ මතින් ගමන් කිරීම

පදිකයෙක් විදිහට ඔයා දැනගන්න ඕනේ තවත් දෙයක් තමයි පාරේ යනකොට පදික වේදිකාවක් තියෙනවානම් ඔයා ඒ මත තමයි ගමන් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් අය පදික වේදිකාවක් තියෙනවා දැක දැකත් ඒ මතින් ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම පදික වේදිකාවක් තියෙනකොට ඒකෙ ගමන් කරන්න මතක තියාගන්න. ඒකෙන් ඔයාව අනතුරට පත් වෙන්න තියෙන හැකියාවත් අඩු වෙනවා.

මාර්ග නීති පිළිපැදීම

පදිකයෙක් විදිහට පාරේ ගියත් ඔයාට මාර්ග නීති පිළිපදින්න වෙනවා. මොකද ඒක ඔයාගේ ආරක්ෂාවට ගොඩක් වැදගත්.

හොඳ සිහියෙන් පාරේ ගමන් කිරීම

පාරේ ගමන් කරද්දී සෑම විටම අවධානය වෙනතකට යොමු කරන්න එපා. මොකද ඔයාව අනතුරකට පත් වෙන්න තියෙන හැකියාව ඉතාමත් වැඩියි.

මෙන්න මේ දේවල් තමන් ඔයා පාරේ යද්දී පදිකයෙක් විදිහට පිළිපදින්න ඕනේ නීති රීති. ඉතින් ඔයත් මේ දේවල් ගැන සැළකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම මේ දේවල් තමන්ගේ පුරුද්දක් කරගන්න. ඒකෙන් ඔයාට වගේම පාරේ යන අනිත් අයටත් ආරක්ෂිතව ගමන් කරන්න පුළුවන්.

පදිකයින් කියන්නේ කවුද? පාරේ ගමන් කරන සියලුම දෙනා පදිකයෝ කියලා කිවුවොත් නිවැරදියි. මහා මඟ සිදු වන රිය අනතුරු අවම කර ගැනීමට රියදුරන් මෙන්ම පදිකයන්ගේද සහාය අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අද CarsGuide තුළින් කියන්නේ පදිකයෙක් විදිහට ඔයා දැනගන්න ඕනේ දේවල් මොනවද කියලා.

මාර්ගයේ දකුණු පැත්තෙන් ගමන් කිරීම

ඔයා පාරේ ගමන් කරද්දී යන්න ඕනේ පාරේ දකුණු පැත්තෙන්. එය සෑම විටකම මතක තියා ගන්න. කවදාවත් පාරේ වම් පැත්තෙන් ගමන් කරන නැහැ.

සුදු ඉරි /කහ ඉරි ඇති ස්ථාන වලින් පමණක් පාර මාරු වීම

පාර හරහා මාරු වෙද්දී ඔයාට හිතෙන හිතෙන තැනින් පාර මාරු වෙන්න බැහැ. පාර මාරු වෙන්න වෙනම තැනක් තියෙනවා. ඒ තමයි සුදු ඉරි හෝ කහ ඉරි තියෙන තැන්. ඉතින් ඔයා පාර හරහා මාරු වෙද්දී සුදු ඉරි /කහ ඉරි ඇති ස්ථාන වලින් පමණක් පාර මාරු වෙන්න.

පළමුව දකුණත්, දෙවනුව වමත් හා නැවත දකුණත් ආදී වශයෙන් පාර හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න.

පාර හරහා මාරු වෙද්දී හොඳ කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕනේ. මොකද අනතුරැ වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය පාර මාරු වෙද්දී phone එකත් කණේ ගහන් තමයි යන්නේ. පළමුව දකුණත් දෙවනුව වමත් හා නැවත දකුණ බලලා අවධානය එය වෙත යොමු කර සැළකිල්ලෙන් පාර මාරු වෙන්න ඕනේ.

පදික වේදිකාවක් වේ නම් ඒ මතින් ගමන් කිරීම

පදිකයෙක් විදිහට ඔයා දැනගන්න ඕනේ තවත් දෙයක් තමයි පාරේ යනකොට පදික වේදිකාවක් තියෙනවානම් ඔයා ඒ මත තමයි ගමන් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් අය පදික වේදිකාවක් තියෙනවා දැක දැකත් ඒ මතින් ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම පදික වේදිකාවක් තියෙනකොට ඒකෙ ගමන් කරන්න මතක තියාගන්න. ඒකෙන් ඔයාව අනතුරට පත් වෙන්න තියෙන හැකියාවත් අඩු වෙනවා.

මාර්ග නීති පිළිපැදීම

පදිකයෙක් විදිහට පාරේ ගියත් ඔයාට මාර්ග නීති පිළිපදින්න වෙනවා. මොකද ඒක ඔයාගේ ආරක්ෂාවට ගොඩක් වැදගත්.

හොඳ සිහියෙන් පාරේ ගමන් කිරීම

පාරේ ගමන් කරද්දී සෑම විටම අවධානය වෙනතකට යොමු කරන්න එපා. මොකද ඔයාව අනතුරකට පත් වෙන්න තියෙන හැකියාව ඉතාමත් වැඩියි.

මෙන්න මේ දේවල් තමන් ඔයා පාරේ යද්දී පදිකයෙක් විදිහට පිළිපදින්න ඕනේ නීති රීති. ඉතින් ඔයත් මේ දේවල් ගැන සැළකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම මේ දේවල් තමන්ගේ පුරුද්දක් කරගන්න. ඒකෙන් ඔයාට වගේම පාරේ යන අනිත් අයටත් ආරක්ෂිතව ගමන් කරන්න පුළුවන්.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Mercedes Benz EQE-300 SUV 2024 for Sale

Mercedes Benz EQE-300 SUV 2024

0 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 82,500,000
2 days ago
Honda Vezel 2014 for Sale

Honda Vezel 2014

96,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 10,000,000
1 week ago
Toyota Prius 2010 for Sale

Toyota Prius 2010

155,000 km, Matara
MEMBER
Rs 8,100,000
3 hours ago
Toyota CHR Bruno 2019 for Sale

Toyota CHR Bruno 2019

35,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 17,400,000
1 week ago
Jaguar XF Premium Luxury 2013 for Sale

Jaguar XF Premium Luxury 2013

87,000 km, Kandy
verified MEMBER
verified
Rs 15,500,000
1 week ago
Auto Parts for saleikman logo
GPS Trackers ( CITY TRACK ) for Sale

GPS Trackers ( CITY TRACK )

verified MEMBER
verified
Rs 7,500
21 minutes ago
Range Rover Sports Tail Lights for Sale

Range Rover Sports Tail Lights

MEMBER
Rs 120,000
5 hours ago
Nissan X-Trail (T31) Radiators for Sale

Nissan X-Trail (T31) Radiators

verified MEMBER
Rs 49,000
6 hours ago
Prius Zvw50 Rear Wheel Bearing for Sale

Prius Zvw50 Rear Wheel Bearing

verified MEMBER
Rs 34,000
6 hours ago
Honda Fit GP5 Right Head Light for Sale

Honda Fit GP5 Right Head Light

verified MEMBER
verified
Rs 22,000
7 hours ago
+ Post an ad on ikman