වාහනයේ යතුර ළඟ නැතුව වාහනය lock කරමු

15 May, 2024   
වාහනයේ යතුර ළඟ නැතුව වාහනය lock කරමු

වාහනයකට යතුර කියන්නේ, හරියට engine එකට engine oil වගේ තමයි. ඉතින් එහෙම තියෙනකොට වාහනයේ යතුර නැති වෙලාවකත් වාහනය lock කරන්න ඕන නම් කොහොමද ඒක කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒකටත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යතුර ළඟ නැතුව වුණත් වාහනය lock කරන්න පුළුවන්. සමහර විට මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔබ දන්නවා ඇති. හැබැයි මේ ගැන නොදන්න අයට නම් මේ Article එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද CarsGuide තුළින් අපි අද ඔබට කියන්නේ, වාහනයේ යතුර ළඟ නැතුව වාහනය lock කරන්නෙ කොහොමද කියලා.

Car keys වර්ග මොනවද?

Car keys ගැන කතා කරනකොට, අපිට විවිධ වර්ගයේ keys බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතර key fob, mechanical car key, remote car key, transponder car key, switchblade car key සහ valet car key තියෙනවා. මේ keys ගැන කතා කරනවා නම් ඉතින් වෙන වෙනම ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්.

Lock කරන විට යතුර වාහනය ඇතුළෙ නම්?

අපි අද කියන්න යන විදිහට වාහනයේ යතුර ළඟ නැතුව වාහනය lock කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඔබට try කරලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් බැරි වෙලා හරි යතුර වාහනය ඇතුළෙ තියලා lock කළොත් නම් වාහනය unlock කරන එක වෙනම කතන්දරයක්. ඒ නිසා කිසිම වෙලාවක යතුර වාහනය ඇතුළෙ තියලා lock කරන්න යන්න එපා. එතකොට වාහනය lock වෙනවද කියලා බලන්න කලින් යතුර තියෙන්නේ වෙන තැනක කියලා confirm කර ගන්න ඕනේ. හදිස්සියේ හරි යතුර තියෙන්නේ වාහනය ඇතුළෙ නම්, shutter එක open කරලා තියන්න වෙනවා.

යතුර ළඟ නැතුව වාහනය lock කරන්නේ කොහොමද?

Smart entry වාහනයක සහ mechanical key එකක් තියෙන වාහනයක යතුර ළඟ නැතුව වුණත් වාහනය lock කරන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් විදිහට බලමු, smart entry facility එක තියෙන වාහනයක යතුර ළඟ නැතුව වාහනය lock කරන්නේ කොහොමද කියලා.

Smart entry facility එක තියෙන වාහනයක නම් යතුර වාහනය ඇතුළෙ තියෙන වෙලාවක අපිට වාහනය lock කරන්න බැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඒ වාහන වල තියෙන smart entry system එක. ඒ කියන්නේ යතුර වාහනය ඇතුළෙම තියලා door handle එකේ තියෙන button එක press කරලා lock කරන්න බැහැ. ඒ වෙලාවට යම් ශබ්දයකුත් එනවා.

හිතන්නකෝ ඔබ යතුර වාහනය ඇතුළෙ නැතුව වෙන තැනක තියලා කලින් විදිහටම door handle එකේ තියෙන button එක press කරනවා කියලා. ඒත් වාහනය lock වෙන්නේ නම් නැහැ. එතකොට ඔබට කරන්න තියෙන්නේ, driver side එකේ තියෙන central lock button එක press කරන එක. එහෙම කළාම වාහනයේ doors හතරම lock වෙනවා. එතනදි side mirrors fold වෙනවත් ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ වාහනයේ door එක වහපු ගමන් නැවත වාහනයේ driver side එකේ දොර unlock වෙනවා. හැබැයි අනිත් doors තුනම lock වෙලා තමයි තියෙන්නේ.

Mechanical key එකක් තියෙන සමහර වාහන වල central lock button එක විතරක් press කරන අවස්ථා වල doors හතරම lock වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි යතුර වාහනය ඇතුළෙ තියලා මේ විදිහට lock කරන්න එපා කියන්නේ.

හැබැයි smart entry facility එක තියෙන වාහන වලත් අපිට doors හතරම lock කරන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම central lock button එක press කරන්න. එතකොට doors හතරම lock වෙනවා. ඊට පස්සේ door එක වහනකොට door handle එක ඇරලා door එක වහන්න. අන්න එතකොට නම් doors හතරම lock වෙනවා. ඒක ඔබට confirm කර ගන්න පුළුවන්, side mirrors fold වෙලා තියෙනවා නම්. දැන් ඔබට වාහනය unlock කරන්න නම් යතුර වාහනය ඇතුළෙ නැතුව ළඟ තියෙන්න ඕනේ.

අපි අද කියපු විදිහට තමයි වාහනයේ යතුර ළඟ නැතුව වාහනය lock කරන්නේ. මේ කතාව නොදැන හිටපු අයට නම් අද Article එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් ඔබත් අපි අද කියපු විදිහට යතුර ළඟ නැතුව වාහනය lock කරන්න try කරලා බලන්න. හැබැයි අමතක නොකර යතුර වාහනයේ නැතුව වෙන තැනක තියන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඉතින් තවත් ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වැදගත් Article එකකින් හම්බ වෙමු.

වාහනයකට යතුර කියන්නේ, හරියට engine එකට engine oil වගේ තමයි. ඉතින් එහෙම තියෙනකොට වාහනයේ යතුර නැති වෙලාවකත් වාහනය lock කරන්න ඕන නම් කොහොමද ඒක කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒකටත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යතුර ළඟ නැතුව වුණත් වාහනය lock කරන්න පුළුවන්. සමහර විට මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔබ දන්නවා ඇති. හැබැයි මේ ගැන නොදන්න අයට නම් මේ Article එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද CarsGuide තුළින් අපි අද ඔබට කියන්නේ, වාහනයේ යතුර ළඟ නැතුව වාහනය lock කරන්නෙ කොහොමද කියලා.

Car keys වර්ග මොනවද?

Car keys ගැන කතා කරනකොට, අපිට විවිධ වර්ගයේ keys බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතර key fob, mechanical car key, remote car key, transponder car key, switchblade car key සහ valet car key තියෙනවා. මේ keys ගැන කතා කරනවා නම් ඉතින් වෙන වෙනම ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්.

Lock කරන විට යතුර වාහනය ඇතුළෙ නම්?

අපි අද කියන්න යන විදිහට වාහනයේ යතුර ළඟ නැතුව වාහනය lock කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඔබට try කරලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් බැරි වෙලා හරි යතුර වාහනය ඇතුළෙ තියලා lock කළොත් නම් වාහනය unlock කරන එක වෙනම කතන්දරයක්. ඒ නිසා කිසිම වෙලාවක යතුර වාහනය ඇතුළෙ තියලා lock කරන්න යන්න එපා. එතකොට වාහනය lock වෙනවද කියලා බලන්න කලින් යතුර තියෙන්නේ වෙන තැනක කියලා confirm කර ගන්න ඕනේ. හදිස්සියේ හරි යතුර තියෙන්නේ වාහනය ඇතුළෙ නම්, shutter එක open කරලා තියන්න වෙනවා.

යතුර ළඟ නැතුව වාහනය lock කරන්නේ කොහොමද?

Smart entry වාහනයක සහ mechanical key එකක් තියෙන වාහනයක යතුර ළඟ නැතුව වුණත් වාහනය lock කරන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් විදිහට බලමු, smart entry facility එක තියෙන වාහනයක යතුර ළඟ නැතුව වාහනය lock කරන්නේ කොහොමද කියලා.

Smart entry facility එක තියෙන වාහනයක නම් යතුර වාහනය ඇතුළෙ තියෙන වෙලාවක අපිට වාහනය lock කරන්න බැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඒ වාහන වල තියෙන smart entry system එක. ඒ කියන්නේ යතුර වාහනය ඇතුළෙම තියලා door handle එකේ තියෙන button එක press කරලා lock කරන්න බැහැ. ඒ වෙලාවට යම් ශබ්දයකුත් එනවා.

හිතන්නකෝ ඔබ යතුර වාහනය ඇතුළෙ නැතුව වෙන තැනක තියලා කලින් විදිහටම door handle එකේ තියෙන button එක press කරනවා කියලා. ඒත් වාහනය lock වෙන්නේ නම් නැහැ. එතකොට ඔබට කරන්න තියෙන්නේ, driver side එකේ තියෙන central lock button එක press කරන එක. එහෙම කළාම වාහනයේ doors හතරම lock වෙනවා. එතනදි side mirrors fold වෙනවත් ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ වාහනයේ door එක වහපු ගමන් නැවත වාහනයේ driver side එකේ දොර unlock වෙනවා. හැබැයි අනිත් doors තුනම lock වෙලා තමයි තියෙන්නේ.

Mechanical key එකක් තියෙන සමහර වාහන වල central lock button එක විතරක් press කරන අවස්ථා වල doors හතරම lock වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි යතුර වාහනය ඇතුළෙ තියලා මේ විදිහට lock කරන්න එපා කියන්නේ.

හැබැයි smart entry facility එක තියෙන වාහන වලත් අපිට doors හතරම lock කරන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම central lock button එක press කරන්න. එතකොට doors හතරම lock වෙනවා. ඊට පස්සේ door එක වහනකොට door handle එක ඇරලා door එක වහන්න. අන්න එතකොට නම් doors හතරම lock වෙනවා. ඒක ඔබට confirm කර ගන්න පුළුවන්, side mirrors fold වෙලා තියෙනවා නම්. දැන් ඔබට වාහනය unlock කරන්න නම් යතුර වාහනය ඇතුළෙ නැතුව ළඟ තියෙන්න ඕනේ.

අපි අද කියපු විදිහට තමයි වාහනයේ යතුර ළඟ නැතුව වාහනය lock කරන්නේ. මේ කතාව නොදැන හිටපු අයට නම් අද Article එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් ඔබත් අපි අද කියපු විදිහට යතුර ළඟ නැතුව වාහනය lock කරන්න try කරලා බලන්න. හැබැයි අමතක නොකර යතුර වාහනයේ නැතුව වෙන තැනක තියන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඉතින් තවත් ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වැදගත් Article එකකින් හම්බ වෙමු.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Toyota Land Cruiser Prado TX 2010 for Sale

Toyota Land Cruiser Prado TX 2010

88,800 km, Gampaha
MEMBER
Rs 27,500,000
3 weeks ago
Nissan Serena Hybrid 2013 for Sale

Nissan Serena Hybrid 2013

103,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 12,000,000
2 minutes ago
Toyota Vitz KSP 130 2015 for Sale

Toyota Vitz KSP 130 2015

88,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 7,495,000
5 days ago
Toyota Corolla 2002 for Sale

Toyota Corolla 2002

135,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 4,890,000
1 week ago
Mercedes Benz CLA 200 AMG Premium Plus 2019 for Sale

Mercedes Benz CLA 200 AMG Premium Plus 2019

66,000 km, Matara
MEMBER
Rs 27,500,000
4 weeks ago
Auto Parts for saleikman logo
Benz W124 Door Inner Handle for Sale

Benz W124 Door Inner Handle

verified MEMBER
Rs 10,000
2 minutes ago
Range Rover Rear Buffer Light Right Side for Sale

Range Rover Rear Buffer Light Right Side

verified MEMBER
Rs 29,000
2 minutes ago
Nissan Navara Bonnet for Sale

Nissan Navara Bonnet

verified MEMBER
verified
Rs 45,000
3 minutes ago
Toyota Prius GS Buffer for Sale

Toyota Prius GS Buffer

verified MEMBER
verified
Rs 345,000
3 minutes ago
Suzuki Wagon R FZ Buffer for Sale

Suzuki Wagon R FZ Buffer

verified MEMBER
verified
Rs 75,000
3 minutes ago
+ Post an ad on ikman