නිවැරදිව මාර්ගය හරහා යන්න ඉගෙනගමු

06 Mar, 2024   
නිවැරදිව මාර්ගය හරහා යන්න ඉගෙනගමු

වාහනයක් නිවැරදිව drive කරන්න දන්නේ නැති අයත් මේ කාලේ වාහන drive කරනවා. මේ හේතුව නිසා දිනපතා මාර්ග අනතුරු සුලභ වශයෙන් සිදු වෙනවා. ඔයා නිවැරදිව මාර්ගය හරහා වාහනයක් drive කරන්න දන්නවද? අද CarsGuide තුළින් අපි කියන්නේ නිවැරදිව මාර්ගය හරහා වාහනයක් drive කරන්නේ කොහොමද කියලා.

වාහනයක් පාරට දාන්න කලින් දැනගන්න ඕනේ දේවල්

අපි වාහනයක් පාරට දාන්න කලින් වාහනය පරික්ෂා කරන්න ඕනේ. වාහනය ගැන සැළකිලිමත් වෙන්නේ නැතුව වාහනයක් drive කළොත් මාර්ග අනතුරු වැඩි වශයෙන් සිදු වෙනවා. එහෙම නැතුව වාහනය පරික්ෂා කරලා වාහනය drive කළොත් මාර්ග අනතුරු අඩු කරගන්න අපිට පුළුවන්.
ඒ අනුව ඔයා වාහනය පාරට දාන්න කළින්,
– වාහනයේ ටයර් පරීක්ෂා කරන්න
– වාහනයේ oil පරික්ෂා කරන්න
– වාහනයේ සියලුම ආලෝකයන් සහ සංඥා ක්‍රියා කරන බව පරික්ෂා කරන්න
– වාහනයේ බැටරිය පරීක්ෂා කරන්න
අමතක කරන්න එපා.

අතුරු මාර්ගයෙන් ප්‍රධාන මාර්ගයට

ඔයත් අතුරු මාර්ගයක වාහනය drive කරලා ප්‍රධාන මාර්ගයට වාහනය එකපාරටම දානවද?
මේ දේ නම් කරන්න එපා. මොකද වාහනයක් අතුරු මාර්ගයේ ඉදලා ප්‍රධාන මාර්ගයට දාද්දී අනුගමනය කරන්න ඕනේ පියවරක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු ඒ මොනවද කියලා.

අතුරු මාර්ගයක සිට දකුණු පැත්තට

අතුරු මාර්ගය ආරම්භක ස්ථානයේ ඇති “නවතිනු රේඛාව” ළඟින් අපි වාහනය නවතා ගන්න ඕනේ. දකුණු පැත්ත signal light දාලා ඔයා වාහනය දකුණු පැත්තට හරවන බව අනෙක් රියදුරන්ට දන්වන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි දකුණු පැත්ත, වම් පැත්ත වගේම side mirror වලින් බලලා වාහන නැති වෙලාවට වාහනය පාරට දාන්න ඕනේ. අපි වාහනය වම් මංතීරුවට දාන්නේ නැහැ. අපි දකුණු පැත්තටයි වාහනය දාන්න ඕනේ. අපි එහෙම කරන්න ඕනේ පාරේ එන වාහන වලට ඉඩ ලබා දෙන්න ඕනේ නිසයි.

අතුරු මාර්ගයක සිට වම් පැත්තට

අපි දැන් බලමු අතුරු මාර්ගයක සිට වාහනයක් ප්‍රධාන මාර්ගයට දාන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම කරන්න ඕනේ වම් පැත්තේ signal light දාන එක. ඊට පස්සේ වාහනය නවතිනු රේඛාව ළඟ නවත්වන්න ඕනේ. ප්‍රධාන මාර්ගයේ වාහන නැති නම් අපි ක්‍රමානුකුලව වාහනය ප්‍රධාන මාර්ගයට දාන්න ඕනේ. ඔයා අතුරු මාර්ගයක සිට ප්‍රධාන මාර්ගයට වාහනය දානවා නම් මුලින්ම දාන්න ඕනේ පාරේ වම් පැත්තටයි.

මේ දේවල් කරන්න එපා

ඔයා වාහනයක් drive කරද්දී කරන්න හොද නැති වැරදි තියෙනවා. අපි දැන් බලමු සමහරු drive කරද්දී සිදු කරන වැරදි මොනවාද කියලා.
– බීමතින් රිය පැදවීම
– Drive කරන විට ජංගම දුරකථන භාවිතය
– වේග සිමා වලට අවනත නොවීම
– වාහනයේ signal light නිසි පරිදි භාවිතා නොකිරීම
– මාර්ග නීති වලට අවනත නොවීම
මේ වැරදි සිදු කිරීම මගින් ඔයාගේ ජීවිතය වගේම පාරේ ගමන් කරන අනෙක් අයගෙත් ජිවිත අනතුරට පත් වෙනවා.

මේ විදිහට තමයි, නිවැරදිව මාර්ගය හරහා වාහනයක් drive කරන්න ඕනේ. දැන් ඔබටත් පුළුවන් CarsGuide අපි අද කියපු දේවල් හොඳින් වටහාගෙන නිවැරදිව මාර්ගය හරහා වාහනයක් drive කරන්න. ඉතින් මතක ඇතුව අපි අද කියපු steps අනිවාර්යයෙන්ම follow කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට රිය අනතුරු අඩු කරගන්න පුළුවන්.

වාහනයක් නිවැරදිව drive කරන්න දන්නේ නැති අයත් මේ කාලේ වාහන drive කරනවා. මේ හේතුව නිසා දිනපතා මාර්ග අනතුරු සුලභ වශයෙන් සිදු වෙනවා. ඔයා නිවැරදිව මාර්ගය හරහා වාහනයක් drive කරන්න දන්නවද? අද CarsGuide තුළින් අපි කියන්නේ නිවැරදිව මාර්ගය හරහා වාහනයක් drive කරන්නේ කොහොමද කියලා.

වාහනයක් පාරට දාන්න කලින් දැනගන්න ඕනේ දේවල්

අපි වාහනයක් පාරට දාන්න කලින් වාහනය පරික්ෂා කරන්න ඕනේ. වාහනය ගැන සැළකිලිමත් වෙන්නේ නැතුව වාහනයක් drive කළොත් මාර්ග අනතුරු වැඩි වශයෙන් සිදු වෙනවා. එහෙම නැතුව වාහනය පරික්ෂා කරලා වාහනය drive කළොත් මාර්ග අනතුරු අඩු කරගන්න අපිට පුළුවන්.
ඒ අනුව ඔයා වාහනය පාරට දාන්න කළින්,
– වාහනයේ ටයර් පරීක්ෂා කරන්න
– වාහනයේ oil පරික්ෂා කරන්න
– වාහනයේ සියලුම ආලෝකයන් සහ සංඥා ක්‍රියා කරන බව පරික්ෂා කරන්න
– වාහනයේ බැටරිය පරීක්ෂා කරන්න
අමතක කරන්න එපා.

අතුරු මාර්ගයෙන් ප්‍රධාන මාර්ගයට

ඔයත් අතුරු මාර්ගයක වාහනය drive කරලා ප්‍රධාන මාර්ගයට වාහනය එකපාරටම දානවද?
මේ දේ නම් කරන්න එපා. මොකද වාහනයක් අතුරු මාර්ගයේ ඉදලා ප්‍රධාන මාර්ගයට දාද්දී අනුගමනය කරන්න ඕනේ පියවරක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු ඒ මොනවද කියලා.

අතුරු මාර්ගයක සිට දකුණු පැත්තට

අතුරු මාර්ගය ආරම්භක ස්ථානයේ ඇති “නවතිනු රේඛාව” ළඟින් අපි වාහනය නවතා ගන්න ඕනේ. දකුණු පැත්ත signal light දාලා ඔයා වාහනය දකුණු පැත්තට හරවන බව අනෙක් රියදුරන්ට දන්වන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි දකුණු පැත්ත, වම් පැත්ත වගේම side mirror වලින් බලලා වාහන නැති වෙලාවට වාහනය පාරට දාන්න ඕනේ. අපි වාහනය වම් මංතීරුවට දාන්නේ නැහැ. අපි දකුණු පැත්තටයි වාහනය දාන්න ඕනේ. අපි එහෙම කරන්න ඕනේ පාරේ එන වාහන වලට ඉඩ ලබා දෙන්න ඕනේ නිසයි.

අතුරු මාර්ගයක සිට වම් පැත්තට

අපි දැන් බලමු අතුරු මාර්ගයක සිට වාහනයක් ප්‍රධාන මාර්ගයට දාන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම කරන්න ඕනේ වම් පැත්තේ signal light දාන එක. ඊට පස්සේ වාහනය නවතිනු රේඛාව ළඟ නවත්වන්න ඕනේ. ප්‍රධාන මාර්ගයේ වාහන නැති නම් අපි ක්‍රමානුකුලව වාහනය ප්‍රධාන මාර්ගයට දාන්න ඕනේ. ඔයා අතුරු මාර්ගයක සිට ප්‍රධාන මාර්ගයට වාහනය දානවා නම් මුලින්ම දාන්න ඕනේ පාරේ වම් පැත්තටයි.

මේ දේවල් කරන්න එපා

ඔයා වාහනයක් drive කරද්දී කරන්න හොද නැති වැරදි තියෙනවා. අපි දැන් බලමු සමහරු drive කරද්දී සිදු කරන වැරදි මොනවාද කියලා.
– බීමතින් රිය පැදවීම
– Drive කරන විට ජංගම දුරකථන භාවිතය
– වේග සිමා වලට අවනත නොවීම
– වාහනයේ signal light නිසි පරිදි භාවිතා නොකිරීම
– මාර්ග නීති වලට අවනත නොවීම
මේ වැරදි සිදු කිරීම මගින් ඔයාගේ ජීවිතය වගේම පාරේ ගමන් කරන අනෙක් අයගෙත් ජිවිත අනතුරට පත් වෙනවා.

මේ විදිහට තමයි, නිවැරදිව මාර්ගය හරහා වාහනයක් drive කරන්න ඕනේ. දැන් ඔබටත් පුළුවන් CarsGuide අපි අද කියපු දේවල් හොඳින් වටහාගෙන නිවැරදිව මාර්ගය හරහා වාහනයක් drive කරන්න. ඉතින් මතක ඇතුව අපි අද කියපු steps අනිවාර්යයෙන්ම follow කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට රිය අනතුරු අඩු කරගන්න පුළුවන්.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Toyota Aqua S Grade 2015 for Sale

Toyota Aqua S Grade 2015

70,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 8,200,000
7 minutes ago
Toyota Yaris 2007 for Sale

Toyota Yaris 2007

193,818 km, Galle
MEMBER
Rs 5,800,000
9 minutes ago
Toyota Land Cruiser Prado 1997 for Sale

Toyota Land Cruiser Prado 1997

282,000 km, Matara
MEMBER
Rs 9,000,000
57 minutes ago
Hyundai Sonata 2005 for Sale

Hyundai Sonata 2005

190,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 2,300,000
1 month ago
Nissan X-Trail 2002 for Sale

Nissan X-Trail 2002

177,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 4,950,000
1 hour ago
Auto Parts for saleikman logo
Wagon R 55s Quater Panel Without Outer Panal for Sale

Wagon R 55s Quater Panel Without Outer Panal

verified MEMBER
verified
Rs 40,000
46 seconds ago
Aqua Head Light for Sale

Aqua Head Light

verified MEMBER
verified
Rs 35,000
11 minutes ago
Hijet Dicky Door for Sale

Hijet Dicky Door

verified MEMBER
verified
Rs 20,000
13 minutes ago
Porshe Macan Head Light for Sale

Porshe Macan Head Light

verified MEMBER
verified
Rs 200,000
16 minutes ago
Panda Alternator Japan 1.0 for Sale

Panda Alternator Japan 1.0

verified MEMBER
verified
Rs 20,000
17 minutes ago
+ Post an ad on ikman