වාහනයක් නවතින්න යන දුර (stopping distance) ගැන දැනුවත්ද?

28 Mar, 2024   
වාහනයක් නවතින්න යන දුර (stopping distance) ගැන දැනුවත්ද?

Stopping distance කියන්නේ, වාහන drive කරන ඕනම කෙනෙක්ට වගේම පාරෙ යන එන මගීන්ටත් ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඔබ වාහනයක් drive කරනකොට ඉදිරියෙන් යන වාහනයත් එක්ක යම්කිසි දුරක් පවත්වා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔබට වගේම, පාරේ යන එන අනිත් වාහන වලටත් නොහිතන අනතුරු වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඔබ drive කරන speed එක අනුව පවත්වා ගන්න ඕන දුර ප්‍රමාණ වෙනස් වෙනවා. ඒ ගැන ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසාම වාහනයක stopping distance එක ගැන CarsGuide තුළින් අපි අද ඔබව දැනුවත් කරන්නම්.

හරියටම Stopping distance එක හැදෙන්නේ කොහොමද?

මේ stopping distance එක කරුණු හතරක් මත රඳා පවතිනවා. ඒ තමයි, perception distance, reaction distance, braking distance, vehicle & road conditions. ඔය කියපු දේවල් එකතු වෙලා තමයි stopping distance එක …

වාහනයක් නවතින්න යන දුර (stopping distance) ගැන දැනුවත්ද?

Stopping distance කියන්නේ, වාහන drive කරන ඕනම කෙනෙක්ට වගේම පාරෙ යන එන මගීන්ටත් ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඔබ වාහනයක් drive කරනකොට ඉදිරියෙන් යන වාහනයත් එක්ක යම්කිසි දුරක් පවත්වා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔබට වගේම, පාරේ යන එන අනිත් වාහන වලටත් නොහිතන අනතුරු වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඔබ drive කරන speed එක අනුව පවත්වා ගන්න ඕන දුර ප්‍රමාණ වෙනස් වෙනවා. ඒ ගැන ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසාම වාහනයක stopping distance එක ගැන CarsGuide තුළින් අපි අද ඔබව දැනුවත් කරන්නම්.

හරියටම Stopping distance එක හැදෙන්නේ කොහොමද?

මේ stopping distance එක කරුණු හතරක් මත රඳා පවතිනවා. ඒ තමයි, perception distance, reaction distance, braking distance, vehicle & road conditions. ඔය කියපු දේවල් එකතු වෙලා තමයි stopping distance එක හැදෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ ඒ දේවල් ගැනත් දැනගෙන ඉනේ ඕනේ.

Perception distance සහ reaction distance

වාහනයක් යම් වේගයකින් යනකොට, ඉදිරියෙන් බාධකයක් ඇවිත් හරි, හදිස්සි අවශ්‍යතාවයක් නිසා හරි driver ට වාහනය නවත්වන්න ඕන කියලා දැනෙන්න ඕනේ. අපි ඒකට කියනවා perception එකක් ඇති වෙන්න ඕනේ කියලා. මේ perception එක ඇති වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් 0.7 s ක් වගේ time එකක් යනවා.

Perception එක ඇති වුණාට පස්සේ තමයි brake කරන්න ඕන කියන reaction එක එන්නේ. එතකොට මේ reaction එකට නැත්නම් කකුල accelerator එකේ ඉඳලා brake එකට එන්න තවත් 0.7 s ක් විතර යනවා.

මේ කාල දෙකට අනුව නිරෝගී පුද්ගලයෙක්ට නම් brake කරන්න පටන් ගන්න දළ වශයෙන් 1.5 s ක කාලයක් යනවා. එතකොට ඒ තත්පර එකහමාරක කාලය තුළ වාහනය, perception distance එක සහ reaction distance එක ගිහින් ඉවරයි.

ඔබ යන වේගයේ වර්ගයට තමයි මේ ගමන් කරන දුර සමානුපාතික වෙන්නේ. ඒ නිසා වාහනය drive කරන වේගයට අනුව මෙතනදි ඒ ගමන් කරන දුර එකම විදිහට calculate කරන්න බැහැ.

Braking distance සහ vehicle & road conditions

Perception සහ reaction කියන distance දෙකටම පස්සේ තමයි, braking distance එක එන්නේ. එතනදි ඔබ වාහනය drive කරන පාරේ ස්වභාවය, ටයර් ගෙවිලා තියෙනවද, හොඳට හුළං ගහලා තියෙනවද කියන ගොඩක් conditions මත brake කරන්න යන දුර, ඒ කියන්නේ braking distance එක වෙනස් වෙනවා. මේ conditions වලට තමයි, vehicle & road conditions කියන්නේ.

Stopping distance කියන්නේ, වාහන drive කරන ඕනම කෙනෙක්ට වගේම පාරෙ යන එන මගීන්ටත් ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඔබ වාහනයක් drive කරනකොට ඉදිරියෙන් යන වාහනයත් එක්ක යම්කිසි දුරක් පවත්වා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔබට වගේම, පාරේ යන එන අනිත් වාහන වලටත් නොහිතන අනතුරු වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඔබ drive කරන speed එක අනුව පවත්වා ගන්න ඕන දුර ප්‍රමාණ වෙනස් වෙනවා. ඒ ගැන ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසාම වාහනයක stopping distance එක ගැන CarsGuide තුළින් අපි අද ඔබව දැනුවත් කරන්නම්.

හරියටම Stopping distance එක හැදෙන්නේ කොහොමද?

මේ stopping distance එක කරුණු හතරක් මත රඳා පවතිනවා. ඒ තමයි, perception distance, reaction distance, braking distance, vehicle & road conditions. ඔය කියපු දේවල් එකතු වෙලා තමයි stopping distance එක …

වාහනයක් නවතින්න යන දුර (stopping distance) ගැන දැනුවත්ද?

Stopping distance කියන්නේ, වාහන drive කරන ඕනම කෙනෙක්ට වගේම පාරෙ යන එන මගීන්ටත් ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඔබ වාහනයක් drive කරනකොට ඉදිරියෙන් යන වාහනයත් එක්ක යම්කිසි දුරක් පවත්වා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔබට වගේම, පාරේ යන එන අනිත් වාහන වලටත් නොහිතන අනතුරු වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඔබ drive කරන speed එක අනුව පවත්වා ගන්න ඕන දුර ප්‍රමාණ වෙනස් වෙනවා. ඒ ගැන ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසාම වාහනයක stopping distance එක ගැන CarsGuide තුළින් අපි අද ඔබව දැනුවත් කරන්නම්.

හරියටම Stopping distance එක හැදෙන්නේ කොහොමද?

මේ stopping distance එක කරුණු හතරක් මත රඳා පවතිනවා. ඒ තමයි, perception distance, reaction distance, braking distance, vehicle & road conditions. ඔය කියපු දේවල් එකතු වෙලා තමයි stopping distance එක හැදෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ ඒ දේවල් ගැනත් දැනගෙන ඉනේ ඕනේ.

Perception distance සහ reaction distance

වාහනයක් යම් වේගයකින් යනකොට, ඉදිරියෙන් බාධකයක් ඇවිත් හරි, හදිස්සි අවශ්‍යතාවයක් නිසා හරි driver ට වාහනය නවත්වන්න ඕන කියලා දැනෙන්න ඕනේ. අපි ඒකට කියනවා perception එකක් ඇති වෙන්න ඕනේ කියලා. මේ perception එක ඇති වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් 0.7 s ක් වගේ time එකක් යනවා.

Perception එක ඇති වුණාට පස්සේ තමයි brake කරන්න ඕන කියන reaction එක එන්නේ. එතකොට මේ reaction එකට නැත්නම් කකුල accelerator එකේ ඉඳලා brake එකට එන්න තවත් 0.7 s ක් විතර යනවා.

මේ කාල දෙකට අනුව නිරෝගී පුද්ගලයෙක්ට නම් brake කරන්න පටන් ගන්න දළ වශයෙන් 1.5 s ක කාලයක් යනවා. එතකොට ඒ තත්පර එකහමාරක කාලය තුළ වාහනය, perception distance එක සහ reaction distance එක ගිහින් ඉවරයි.

ඔබ යන වේගයේ වර්ගයට තමයි මේ ගමන් කරන දුර සමානුපාතික වෙන්නේ. ඒ නිසා වාහනය drive කරන වේගයට අනුව මෙතනදි ඒ ගමන් කරන දුර එකම විදිහට calculate කරන්න බැහැ.

Braking distance සහ vehicle & road conditions

Perception සහ reaction කියන distance දෙකටම පස්සේ තමයි, braking distance එක එන්නේ. එතනදි ඔබ වාහනය drive කරන පාරේ ස්වභාවය, ටයර් ගෙවිලා තියෙනවද, හොඳට හුළං ගහලා තියෙනවද කියන ගොඩක් conditions මත brake කරන්න යන දුර, ඒ කියන්නේ braking distance එක වෙනස් වෙනවා. මේ conditions වලට තමයි, vehicle & road conditions කියන්නේ.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Mercedes Benz C200 2016 for Sale

Mercedes Benz C200 2016

76,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 23,300,000
2 minutes ago
Suzuki Alto Works 2004 for Sale

Suzuki Alto Works 2004

61,000 km, Colombo
verified MEMBER
Rs 3,475,000
2 minutes ago
Nissan Sunny Trad 1984 for Sale

Nissan Sunny Trad 1984

72,000 km, Colombo
verified MEMBER
Rs 2,050,000
8 minutes ago
Nissan Sunny California 1984 for Sale

Nissan Sunny California 1984

54,000 km, Colombo
verified MEMBER
Rs 2,050,000
10 minutes ago
Toyota Axio 2017 for Sale

Toyota Axio 2017

132,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 12,675,000
32 minutes ago
Auto Parts for saleikman logo
Wagon R 55s Stingrey Rear Bumper for Sale

Wagon R 55s Stingrey Rear Bumper

verified MEMBER
verified
Rs 18,000
20 minutes ago
Wingroad Head Light for Sale

Wingroad Head Light

verified MEMBER
verified
Rs 12,000
22 minutes ago
CHR injectors for Sale

CHR injectors

MEMBER
Rs 100,000
29 minutes ago
Wagon R AC Condencer for Sale

Wagon R AC Condencer

verified MEMBER
verified
Rs 12,000
38 minutes ago
March shell for Sale

March shell

verified MEMBER
verified
Rs 7,500
42 minutes ago
+ Post an ad on ikman