තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍රයක වලංගුකාලය දීර්ඝ කෙරේ

21 Jun, 2023   
තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍රයක වලංගුකාලය දීර්ඝ කෙරේ

ජුනි 26න් පසු නිකුත් කරන ලද තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලය වසර 2 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව (DMT) තීරණය කර තිබෙනවා.

තාවකාලික බලපත්‍රවල වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීමේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මේ වන විට කෙටුම්පත් කරමින් පවතින බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව (DMT) සඳහන් කළා.

තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍ර අලුත් කිරීමේදී රියදුරු බලපත්‍ර කාඩ්පත් හිඟය හේතුවෙන් රියදුරන් මුහුණ දෙන ගැටලු අවම කිරීමේ අරමුණින් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව (DMT) මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.

(Source: Department of Motor Traffic)

Similar News


Leave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Micro Kyron 7 Seater 2010 for Sale

Micro Kyron 7 Seater 2010

115,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 5,800,000
52 seconds ago
Toyota Land Cruiser Prado 2007 for Sale

Toyota Land Cruiser Prado 2007

160,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 13,900,000
8 minutes ago
Hyundai Santa Fe 2011 4WD for Sale

Hyundai Santa Fe 2011 4WD

110,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 7,200,000
1 month ago
Mitsubishi Pajero Intercooler 1995 for Sale

Mitsubishi Pajero Intercooler 1995

200,000 km, Kegalle
MEMBER
Rs 7,200,000
4 weeks ago
Suzuki Swift Japan 2004 for Sale

Suzuki Swift Japan 2004

79,000 km, Galle
MEMBER
Rs 3,175,000
20 minutes ago
Auto Parts for saleikman logo
14 Inch 6jj Alloy Wheel for Sale

14 Inch 6jj Alloy Wheel

MEMBER
Rs 45,000
7 minutes ago
Discovery 100 Petrol Tank for Sale

Discovery 100 Petrol Tank

MEMBER
Rs 8,000
11 minutes ago
Used Tyre 225/65/17 (04) for Sale

Used Tyre 225/65/17 (04)

verified MEMBER
verified
Rs 82,000
15 minutes ago
Used Tyre 185/55/16 Michelin (04) for Sale

Used Tyre 185/55/16 Michelin (04)

verified MEMBER
verified
Rs 62,000
16 minutes ago
Used Tyre 155/65/14 -(04) for Sale

Used Tyre 155/65/14 -(04)

verified MEMBER
verified
Rs 35,000
17 minutes ago
+ Post an ad on ikman