වාහන මිලදී ගැනීම ඇතුළු අවස්ථා කිහිපයකදී බදු අංකය අනිවාර්ය කෙරේ

03 Jan, 2024   
වාහන මිලදී ගැනීම ඇතුළු අවස්ථා කිහිපයකදී බදු අංකය අනිවාර්ය කෙරේ

පෙබරවාරි මස 01 වැනිදා සිට ජංගම බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමේදී, රථ වාහනයක් ලියාපදිංචි කිරීමේදී, රථවාහන ආදායම් බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීමේදී සහ තවත් අවස්ථා කිහිපයකදී බදු හඳුනාගැනීමේ අංකය ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය කර තිබේ.

මේ අතර, බදු හඳුනාගැනීමේ අංකයක් ලබා ගත් පමණින් යමෙකුට බදු ගෙවීම සඳහා බැඳියාවක් ඇති නොවන බවද රජය අවධාරණය කරනවා.

වාර්ෂික බදු නිදහස් කිරීමේ සීමාව වන රුපියල් ලක්ෂ 12කට වැඩි ආදායමක් ලබන වයස අවුරුදු 18ට වැඩි පුද්ගලයින් පමණක් බදු ගෙවීම සඳහා වගකීමට බැඳෙන බවයි රජය පවසන්නේ.

Similar News


Leave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Mercedes Benz C200 AMG COUPE 2019 for Sale

Mercedes Benz C200 AMG COUPE 2019

35,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 33,000,000
20 minutes ago
Land Rover Discovery 4 HSE LUX - VOGUE 2015 for Sale

Land Rover Discovery 4 HSE LUX - VOGUE 2015

95,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 43,500,000
35 minutes ago
Land Rover Range Sport FULL PETROL 2019 for Sale

Land Rover Range Sport FULL PETROL 2019

58,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 67,500,000
45 minutes ago
BMW 725D DIESEL 2019 for Sale

BMW 725D DIESEL 2019

42,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 58,500,000
48 minutes ago
Lexus RX450 HIGHEST SPEC 2011 for Sale

Lexus RX450 HIGHEST SPEC 2011

125,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 17,500,000
52 minutes ago
Auto Parts for saleikman logo
BMW Spares for Sale

BMW Spares

MEMBER
Rs 55,000
1 hour ago
Helmet for Sale

Helmet

MEMBER
Rs 6,000
2 hours ago
Wagon R Side Mirror Mh55s for Sale

Wagon R Side Mirror Mh55s

verified MEMBER
Rs 50,000
4 hours ago
Honda Vtech Packing for Sale

Honda Vtech Packing

verified MEMBER
Rs 6,500
4 hours ago
Aqua Axio Brake Hose for Sale

Aqua Axio Brake Hose

verified MEMBER
Rs 12,500
4 hours ago
+ Post an ad on ikman