රාත්‍රී කාලයේදී රථවාහන දඩ ගෙවිය හැකි ස්ථාන සඳහන් කරමින් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

03 Apr, 2024   
රාත්‍රී කාලයේදී රථවාහන දඩ ගෙවිය හැකි ස්ථාන සඳහන් කරමින් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

රාත්‍රී කාලයේදී රථවාහන දඩ මුදල් ගෙවීමේ පහසුකම දිවයින පුරා පිහිටි රාත්‍රී සේවාවාර සහිත තැපැල් කාර්යාල මගින් ලබා ගැනීමට හැකි බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පසුගියදා මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කළේ ය.

පහත දක්වා ඇති තැපැල් කාර්යාලවලින් රාත්‍රී කාලයේදී රථවාහන දඩ පත්‍රිකා සඳහා මුදල් ගෙවීමේ පහසුකම සලසා ඇති බව එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරට ත් සඳහන් කර තිබේ.

තැපැල් කාර්යාලය වේලාවන්
වේයන්ගොඩ තැපැල් කාර්යාලය රාත්‍රී සේවාවාර සහිත
කොළඹ ගුවන් තොටුපල තැපැල් කාර්යාලය රාත්‍රී සේවාවාර සහිත
රත්නපුර තැපැල් කාර්යාලය රාත්‍රී සේවාවාර සහිත
කෑගල්ල තැපැල් කාර්යාලය රාත්‍රී සේවාවාර සහිත
ගාල්ල තැපැල් කාර්යාලය රාත්‍රී සේවාවාර සහිත
අම්බලන්ගොඩ තැපැල් කාර්යාලය රාත්‍රී සේවාවාර සහිත
මාතර ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය රාත්‍රී සේවාවාර සහිත
ගම්පොල තැපැල් කාර්යාලය රාත්‍රී සේවාවාර සහිත
නාවලපිටිය තැපැල් කාර්යාලය රාත්‍රී සේවාවාර සහිත
මහනුවර තැපැල් කාර්යාලය රාත්‍රී සේවාවාර සහිත
හැටන් ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය රාත්‍රී සේවාවාර සහිත
කුරුණෑගල තැපැල් කාර්යාලය රාත්‍රී සේවාවාර සහිත
මහව තැපැල් කාර්යාලය රාත්‍රී සේවාවාර සහිත
පොල්ගහවෙල තැපැල් කාර්යාලය රාත්‍රී සේවාවාර සහිත
අනුරාධපුර තැපැල් කාර්යාලය රාත්‍රී සේවාවාර සහිත
මඩකලපුවතැපැල් කාර්යාලය රාත්‍රී සේවාවාර සහිත
මීගමුව තැපැල් කාර්යාලය 19.00 පැය තෙක් දඩ පත්‍රිකා භාරගනු ලැබේ.
ජාඇල තැපැල් කාර්යාලය 19.00 පැය තෙක් දඩ පත්‍රිකා භාරගනු ලැබේ.
මිරීගම තැපැල් කාර්යාලය 19.00 පැය තෙක් දඩ පත්‍රිකා භාරගනු ලැබේ.
කැළණිය තැපැල් කාර්යාලය 19.00 පැය තෙක් දඩ පත්‍රිකා භාරගනු ලැබේ.
රාගම තැපැල් කාර්යාලය 19.00 පැය තෙක් දඩ පත්‍රිකා භාරගනු ලැබේ.
වත්තල තැපැල් කාර්යාලය 19.00 පැය තෙක් දඩ පත්‍රිකා භාරගනු ලැබේ.
ගම්පහ තැපැල් කාර්යාලය 19.00 පැය තෙක් දඩ පත්‍රිකා භාරගනු ලැබේ.
නුවර එළිය තැපැල් කාර්යාලය 19.00 පැය තෙක් දඩ පත්‍රිකා භාරගනු ලැබේ.
හිඟුරක්ගොඩ තැපැල් කාර්යාලය 19.00 පැය තෙක් දඩ පත්‍රිකා භාරගනු ලැබේ.
කිළිනොච්චි තැපැල් කාර්යාලය 19.00 පැය තෙක් දඩ පත්‍රිකා භාරගනු ලැබේ.
ඇල්ල තැපැල් කාර්යාලය 19.45 පැය තෙක් දඩ පත්‍රිකා භාරගනු ලැබේ.
බදුල්ල තැපැල් කාර්යාලය 20.00 පැය තෙක් දඩ පත්‍රිකා භාරගනු ලැබේ.
හපුතලේ තැපැල් කාර්යාලය 20.00 පැය තෙක් දඩ පත්‍රිකා භාරගනු ලැබේ.
පේරාදෙණිය තැපැල් කාර්යාලය 20.00 පැය තෙක් දඩ පත්‍රිකා භාරගනු ලැබේ.
පොළොන්නරුව තැපැල් කාර්යාලය 20.00 පැය තෙක් දඩ පත්‍රිකා භාරගනු ලැබේ.
ත්‍රිකුණාමලය තැපැල් කාර්යාලය 20.00 පැය තෙක් දඩ පත්‍රිකා භාරගනු ලැබේ.
යාපනය තැපැල් කාර්යාලය 20.00 පැය තෙක් දඩ පත්‍රිකා භාරගනු ලැබේ.
වවුනියාව තැපැල් කාර්යාලය 20.00 පැය තෙක් දඩ පත්‍රිකා භාරගනු ලැබේ.
ගල්ගමුව තැපැල් කාර්යාලය 20.30 පැය තෙක් දඩ පත්‍රිකා භාරගනු ලැබේ.
බණ්ඩාරවෙල තැපැල් කාර්යාලය 21.00 පැය තෙක් දඩ පත්‍රිකා භාරගනු ලැබේ.
මාතලේ තැපැල් කාර්යාලය 21.00 පැය තෙක් දඩ පත්‍රිකා භාරගනු ලැබේ.

 

Similar News


Leave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Honda Vezel 2014 for Sale

Honda Vezel 2014

96,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 10,000,000
5 days ago
Honda Vezel Orange Package 2019 for Sale

Honda Vezel Orange Package 2019

84,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 7,500,000
5 hours ago
Toyota CHR Bruno 2019 for Sale

Toyota CHR Bruno 2019

35,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 17,400,000
5 days ago
Suzuki Celerio 2015 for Sale

Suzuki Celerio 2015

29,000 km, Jaffna
verified MEMBER
Rs 5,150,000
6 hours ago
Jaguar XF Premium Luxury 2013 for Sale

Jaguar XF Premium Luxury 2013

87,000 km, Kandy
verified MEMBER
verified
Rs 15,500,000
1 week ago
Auto Parts for saleikman logo
suzuki wagon r belt adjuster for Sale

suzuki wagon r belt adjuster

verified MEMBER
verified
Rs 85,000
2 hours ago
Tata Nano Rear Buffer for Sale

Tata Nano Rear Buffer

verified MEMBER
verified
Rs 17,000
2 hours ago
Toyota Primus Alpha Lithium Hybrid Battery for Sale

Toyota Primus Alpha Lithium Hybrid Battery

verified MEMBER
verified
Rs 385,000
2 hours ago
Tata Dimo Batta Buffer for Sale

Tata Dimo Batta Buffer

verified MEMBER
verified
Rs 11,000
3 hours ago
+ Post an ad on ikman