රක්ෂණ සමාගම් වන්දි නොදෙන හේතු

19 Sep, 2023   
රක්ෂණ සමාගම් වන්දි නොදෙන හේතු

අද ලෝකයේ දියුණුවත් එක්ක වාහනය භාවිතය වැඩි වෙලා තියෙනවා. සමහර අවස්ථා වලදී අපි මොන තරම් පරිස්සමින් වාහන drive කළත් අනතුරු සිදු වෙන්න තියෙන අවධානම වැඩියි. මේ හේතූන් නිසා වාහනයක් මහා මාර්ගයේ ධාවනය කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම, වාහනය රක්ෂණය කරලා තියෙන්නම ඕනේ. ඒක මාර්ගයේ ගමන් කරන මඟීන්ට මෙන්ම වාහනයේ අයිතිකරුටත් ලොකු පහසුවක්. නමුත් සමහර අවස්ථා වලදී රක්ෂණ සමාගම් විසින් වාහනයක් අනතුරට ලක් වුණාම වන්දි ලබා දීම මඟ හරිනවා. ඉතින් ඒ නිසා CarsGuide අපි අද හිතුවා රක්ෂණ සමාගම් වන්දි නොදෙන හේතු පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්න.

රක්ෂණයක නීතිමය පැතිකඩ

යම් රක්ෂණ ආවරණයක් රක්ෂණය වන පුද්ගලයා සහ රක්ෂණය වන ප්‍රමාණය අනුව තමයි එහි ප්‍රතිලාභ තීරණය වෙන්නේ. වාහනයක් සම්පූර්ණයෙන්ම රක්ෂණය කළ පසු එයින් ලැබෙන වන්දිය සහ එහි වගකීම පැවරෙන්නේ පූර්ණ රක්ෂණය කළ පුද්ගලයාට සහ රක්ෂණය ආයතනයටයි. හැබැයි තුන්වෙනි පාර්ශ්වයකට කුමක් හෝ සිදු වුණොත් වැදගත් වෙන්නේ රක්ෂණය ලබන්න සුදුසු ආකාරයෙන්ද අනතුර සිදු වෙලා තියෙන්නේ කියන එක.

රක්ෂණය අහිමි වෙන අවස්ථා

  • බාල වයස්කාර පුද්ගලයෙක් වාහනය පැදවීම
  • රියදුරු බලපත්‍රයක් නොමැතිව වාහනය පැදවීම
  • රක්ෂණය කල් පැන තිබීම
  • බීමත්ව රිය පැදවීම
  • ආදායම් බලපත්‍රය නොමැති වීම

අනතුර සිදු වුණේ තුන්වෙනි පාර්ශවයට නම්

තුන්වෙනි පාර්ශවයට රක්ෂණාවරණයක් තිබුණේ නැහැ කියලා වන්දි ලබා ගැනීමට කිසිම අවස්ථාවක පසුබට වෙන්න හොඳ නැහැ. තමන්ගේ කාලය සහ මුදල් වැය වෙනවා කියා තමන්ට පාරේදී යම් පුද්ගලයෙක් නිසා අනතුරක් සිදු වුවහොත් වන්දි ලබා ගැනීම අතපසු කිරීම අනුවණ ක්‍රියාවක්. ඒ නිසා ඔබට අනතුර සිදු කළ පුද්ගලයාට රක්ෂණාවරණයක් තිබුණේ නැති වුණත්, ඔබට පුලුවන් පුද්ගලිකව වන්දි ලබා ගන්න.

වන්දි ඉල්ලීමක් සිදු කළ හැකි කාල සීමාව

රථ වාහන අනතුරකදී මූලිකවම නඩුව පැවරෙන්නේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට. සිදු වූ අනතුරට අදාළව රියදුරාට දඩුවම් නියම කිරීම, දඩයක් නියම කිරීම හෝ සිරගත කිරීම සිදු වන්නේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හරහායි. නමුත් අනතුර නිසා අගතියට පත්වුණු පුද්ගලයා වන්දි ලබා ගැනීම සඳහා නඩු පැවරිය යුත්තේ සිවිල් අධිකරණයකයි.

එවැනි අවස්ථාවක රථ වාහන අනතුර සඳහා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ තියෙන නඩුකරය විභාග වෙන විට රක්ෂණ වන්දි ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නඩුව සිවිල් අධිකරණයක පවරන්න ඔබට පුලුවන් අනතුර සිදු වූ දවසේ සිට වසර දෙකක කාල සීමාව ඇතුළත පමණයි.

අනතුරට ලක් වූ තුන්වන පාර්ශවයට වන්දි ලබා ගැනීමේදී අවශ්‍ය ලිපි ලේඛණ

අදාළ වරදේ අයිතිකරුගේ ලිපිනයන්
වාහනයේ අයිතිකරුගේ ලිපිනයන්
අයිතිකරුවන් පිළිබඳව මෝටර් රථ ලියාපදිංචි දෙපාර්තමේන්තුවේ සහතිකය
අනතුර හේතුවෙන් ඔබට ගෙවීමට සිදු වන වියදම් ලැයිස්තුවක්

ඉතින් මේ හේතු නිසා තමයි රක්ෂණ සමාගම් වන්දි නොදෙන්නේ. CarsGuide අපි හිතනවා ඔබ අද රක්ෂණ වන්දි පිළිබඳව බොහෝ දේවල් දැනගන්න ඇති කියලා.

අද ලෝකයේ දියුණුවත් එක්ක වාහනය භාවිතය වැඩි වෙලා තියෙනවා. සමහර අවස්ථා වලදී අපි මොන තරම් පරිස්සමින් වාහන drive කළත් අනතුරු සිදු වෙන්න තියෙන අවධානම වැඩියි. මේ හේතූන් නිසා වාහනයක් මහා මාර්ගයේ ධාවනය කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම, වාහනය රක්ෂණය කරලා තියෙන්නම ඕනේ. ඒක මාර්ගයේ ගමන් කරන මඟීන්ට මෙන්ම වාහනයේ අයිතිකරුටත් ලොකු පහසුවක්. නමුත් සමහර අවස්ථා වලදී රක්ෂණ සමාගම් විසින් වාහනයක් අනතුරට ලක් වුණාම වන්දි ලබා දීම මඟ හරිනවා. ඉතින් ඒ නිසා CarsGuide අපි අද හිතුවා රක්ෂණ සමාගම් වන්දි නොදෙන හේතු පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්න.

රක්ෂණයක නීතිමය පැතිකඩ

යම් රක්ෂණ ආවරණයක් රක්ෂණය වන පුද්ගලයා සහ රක්ෂණය වන ප්‍රමාණය අනුව තමයි එහි ප්‍රතිලාභ තීරණය වෙන්නේ. වාහනයක් සම්පූර්ණයෙන්ම රක්ෂණය කළ පසු එයින් ලැබෙන වන්දිය සහ එහි වගකීම පැවරෙන්නේ පූර්ණ රක්ෂණය කළ පුද්ගලයාට සහ රක්ෂණය ආයතනයටයි. හැබැයි තුන්වෙනි පාර්ශ්වයකට කුමක් හෝ සිදු වුණොත් වැදගත් වෙන්නේ රක්ෂණය ලබන්න සුදුසු ආකාරයෙන්ද අනතුර සිදු වෙලා තියෙන්නේ කියන එක.

රක්ෂණය අහිමි වෙන අවස්ථා

  • බාල වයස්කාර පුද්ගලයෙක් වාහනය පැදවීම
  • රියදුරු බලපත්‍රයක් නොමැතිව වාහනය පැදවීම
  • රක්ෂණය කල් පැන තිබීම
  • බීමත්ව රිය පැදවීම
  • ආදායම් බලපත්‍රය නොමැති වීම

අනතුර සිදු වුණේ තුන්වෙනි පාර්ශවයට නම්

තුන්වෙනි පාර්ශවයට රක්ෂණාවරණයක් තිබුණේ නැහැ කියලා වන්දි ලබා ගැනීමට කිසිම අවස්ථාවක පසුබට වෙන්න හොඳ නැහැ. තමන්ගේ කාලය සහ මුදල් වැය වෙනවා කියා තමන්ට පාරේදී යම් පුද්ගලයෙක් නිසා අනතුරක් සිදු වුවහොත් වන්දි ලබා ගැනීම අතපසු කිරීම අනුවණ ක්‍රියාවක්. ඒ නිසා ඔබට අනතුර සිදු කළ පුද්ගලයාට රක්ෂණාවරණයක් තිබුණේ නැති වුණත්, ඔබට පුලුවන් පුද්ගලිකව වන්දි ලබා ගන්න.

වන්දි ඉල්ලීමක් සිදු කළ හැකි කාල සීමාව

රථ වාහන අනතුරකදී මූලිකවම නඩුව පැවරෙන්නේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට. සිදු වූ අනතුරට අදාළව රියදුරාට දඩුවම් නියම කිරීම, දඩයක් නියම කිරීම හෝ සිරගත කිරීම සිදු වන්නේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හරහායි. නමුත් අනතුර නිසා අගතියට පත්වුණු පුද්ගලයා වන්දි ලබා ගැනීම සඳහා නඩු පැවරිය යුත්තේ සිවිල් අධිකරණයකයි.

එවැනි අවස්ථාවක රථ වාහන අනතුර සඳහා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ තියෙන නඩුකරය විභාග වෙන විට රක්ෂණ වන්දි ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නඩුව සිවිල් අධිකරණයක පවරන්න ඔබට පුලුවන් අනතුර සිදු වූ දවසේ සිට වසර දෙකක කාල සීමාව ඇතුළත පමණයි.

අනතුරට ලක් වූ තුන්වන පාර්ශවයට වන්දි ලබා ගැනීමේදී අවශ්‍ය ලිපි ලේඛණ

අදාළ වරදේ අයිතිකරුගේ ලිපිනයන්
වාහනයේ අයිතිකරුගේ ලිපිනයන්
අයිතිකරුවන් පිළිබඳව මෝටර් රථ ලියාපදිංචි දෙපාර්තමේන්තුවේ සහතිකය
අනතුර හේතුවෙන් ඔබට ගෙවීමට සිදු වන වියදම් ලැයිස්තුවක්

ඉතින් මේ හේතු නිසා තමයි රක්ෂණ සමාගම් වන්දි නොදෙන්නේ. CarsGuide අපි හිතනවා ඔබ අද රක්ෂණ වන්දි පිළිබඳව බොහෝ දේවල් දැනගන්න ඇති කියලා.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Toyota Premio G Superior 2016 for Sale

Toyota Premio G Superior 2016

93,000 km, Gampaha
verified MEMBER
Rs 14,650,000
14 minutes ago
Toyota Allion G Plus 2016 for Sale

Toyota Allion G Plus 2016

100,000 km, Gampaha
verified MEMBER
Rs 15,475,000
19 minutes ago
BMW i7 2023 for Sale

BMW i7 2023

0 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 145,000,000
1 week ago
Land Rover Range Evoque Agents Imported 2013 for Sale

Land Rover Range Evoque Agents Imported 2013

125,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 19,500,000
2 days ago
BMW 520d Agents Imported 2015 for Sale

BMW 520d Agents Imported 2015

99,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 29,500,000
2 days ago
Auto Parts for saleikman logo
Nissan Sunny N 16 Door for Sale

Nissan Sunny N 16 Door

verified MEMBER
Rs 19,500
34 minutes ago
Nissan Sunny FB 14 Door for Sale

Nissan Sunny FB 14 Door

verified MEMBER
Rs 11,000
40 minutes ago
Honda Civic EG8 Door for Sale

Honda Civic EG8 Door

verified MEMBER
Rs 19,000
1 hour ago
Nissan Fb, 14 Door for Sale

Nissan Fb, 14 Door

verified MEMBER
Rs 20,000
1 hour ago
+ Post an ad on ikman