රක්ෂණ වන්දිය අහිමි වෙන්නේ කොහොමද?

19 Feb, 2024   
රක්ෂණ වන්දිය අහිමි වෙන්නේ කොහොමද?

රක්ෂණයක් කියන්නේ ආවරණයක්. රක්ෂණය වෙන කෙනා අනුව තමයි රක්ෂණය ආවරණය වෙන්නේ. ඉතින් අද වෙනකොට වාහන භාවිතය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අනතුරු සිදු වෙන්න තියෙන අවධානම වැඩියි. මේ හේතූන් නිසා වාහනයක් මහා මාර්ගයේ ධාවනය කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම, වාහනය රක්ෂණය කරලා තියෙන්නම ඕනේ. ඒත් සමහර අවස්ථා වලදී රක්ෂණ සමාගම් විසින් වාහනයක් අනතුරට ලක් වුණාම වන්දි ලබා දීම මඟ හරිනවා. ඉතින් ඒ නිසා CarsGuide අපි අද කියන්නේ රක්ෂණ වන්දිය අහිමි වෙන්නේ මොන වගේ හේතු නිසාද කියලා.

රක්ෂණයක නීතිමය පැතිකඩ

යම් රක්ෂණ ආවරණයක්, රක්ෂණය වන පුද්ගලයා සහ රක්ෂණය වන ප්‍රමාණය අනුව එහි ප්‍රතිලාභ තීරණය වෙනවා. වාහනයක් සම්පූර්ණයෙන්ම රක්ෂණය කළ පසු එයින් ලැබෙන වන්දිය සහ එහි වගකීම පැවරෙන්නේ පූර්ණ රක්ෂණය කළ පුද්ගලයාට සහ රක්ෂණය ආයතනයටයි. ඒ වගේම තුන්වෙනි පාර්ශ්වයකට අනතුරක් සිදු වුණොත් රක්ෂණය ලබන්න සුදුසු ආකාරයෙන්ද ඒ අනතුර සිදු වෙලා තියෙන්නේ කියන දේත් වැදගත් වෙනවා.

බාල වයස්කාර පුද්ගලයෙක් වාහනය පැදවීම

බාල වයස්කාර පුද්ගලයෙක් වාහනය පැදවීම මඟින් රක්ෂණ වන්දිය අහිමි වෙනවා. මොකද වාහන බලපත්‍රයක් ගන්න පුළුවන් අවුරුදු 18 දී. ඉතින් ඊට වඩා වයසින් අඩු අයට රක්ෂණ වන්දියක් හිමි වෙන්නේ නැහැ. රක්ෂණ වන්දියක් ලබා ගන්න නම් ඔයා අවුරුදු 18ට වැඩි රියදුරු බලපත්‍රය හිමි පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕනේ.

බීමත්ව රිය පැදවීම

බීමත්ව රිය පදවා සිදුවන අනතුරකදී තුන්වන පාර්ශවයට වන්දි ගෙවීමට රක්ෂණ සමාගම බැඳී සිටින බවට අධිකරණය තීරණය කරනවා. රක්ෂණ ගිවිසුම් වල රියදුරු බීමත්ව සිටියේ නම් වන්දි ලබා නොදෙන ලෙසට කොන්දේසියක් ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

රක්ෂණය කල් පැනතිබීම

තවත් හේතුවක් විදිහට ඔයාගේ රක්ෂණය කල් ඉකුත් වී තිබීම හේතුවෙනුත් රක්ෂණ වන්දිය අහිමි වෙන්න පුළුවන්. ඔයා රක්ෂණයක් නැතුව වාහනයක් අරන් යනවා කියන්නෙම එකෙන් සමාජයට ලොකු අපරාධයක් කරනවා කියන එක. මොකද අපි අනතුරට පත් වෙනවා හා සමානව තුන්වන පාර්ශවයක් අනතුරට පත් වුණොත් ඒකෙන් ඔයාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්.

රියදුරු බලපත්‍රයක් නොමැතිව වාහනය පැදවීම

වාහනය drive කරන හැම වෙලාවකම ඔයා ගාව රියදුරු බලපත්‍රය තියෙන්න ඕනේ. කිසිම පුද්ගලයෙක්ට රියදුරු බලපත්‍රයක් නොමැතිව වාහනය drive කරන්න බැහැ. වාහනයක් නීතිමය විදිහට drive කරන්න නම් රියදුරු බලපත්‍රයක් තියෙන්නම ඕනේ. රියදුරු බලපත්‍රයක් නැතුව වාහනය drive කරන එක නීතියෙන් දඩුවම් ලබන්න පුළුවන් වැරද්දක්. ඉතින් මෙන්න මේ රියදුරු බලපත්‍රය කියන දේ clam එකක් ගද්දිත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයා රියදුරු බලපත්‍රයක් නැතුව වාහනය drive කළොත් ඔයාගේ calm එක අහිමි වෙනවා.

ආදායම් බලපත්‍රයක් නොමැති වීම

වාහනයක් drive කරනකොට තියෙන්නම ඕනේ ලියකියවිලි ගැන කියනවා නම් ඒ අතර ප්‍රධාන දෙයක් තමයි වාහන ආදායම් බලපත්‍රය. තමන් ඉන්න පළාතට අනුව පළාතේ මෝටර් රථ වාහන පළාත් කොමසාරිස් හෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම් මගින් නිකුත් කරන වලංගු ආදායම් බලපත්‍රයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව වාහනයක් කිසිම කෙනෙක්ට පළාත තුල භාවිතා කිරීම හෝ ළග තබා ගැනීම කරන්න බැහැ. ඒ පළාතට වලංගු වාහන ආදායම් බලපත්‍රයක් තියෙන්න ඕනෙ.

මේ දේවල් තමයි රක්ෂණ වන්දිය අහිමි වෙන්නේ හේතු. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ දේවල් ගැන දැනුවත් වෙලා ඒ අවශ්‍ය ලියකිවිලි තමන් ළඟ තියාගන්න.

රක්ෂණයක් කියන්නේ ආවරණයක්. රක්ෂණය වෙන කෙනා අනුව තමයි රක්ෂණය ආවරණය වෙන්නේ. ඉතින් අද වෙනකොට වාහන භාවිතය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අනතුරු සිදු වෙන්න තියෙන අවධානම වැඩියි. මේ හේතූන් නිසා වාහනයක් මහා මාර්ගයේ ධාවනය කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම, වාහනය රක්ෂණය කරලා තියෙන්නම ඕනේ. ඒත් සමහර අවස්ථා වලදී රක්ෂණ සමාගම් විසින් වාහනයක් අනතුරට ලක් වුණාම වන්දි ලබා දීම මඟ හරිනවා. ඉතින් ඒ නිසා CarsGuide අපි අද කියන්නේ රක්ෂණ වන්දිය අහිමි වෙන්නේ මොන වගේ හේතු නිසාද කියලා.

රක්ෂණයක නීතිමය පැතිකඩ

යම් රක්ෂණ ආවරණයක්, රක්ෂණය වන පුද්ගලයා සහ රක්ෂණය වන ප්‍රමාණය අනුව එහි ප්‍රතිලාභ තීරණය වෙනවා. වාහනයක් සම්පූර්ණයෙන්ම රක්ෂණය කළ පසු එයින් ලැබෙන වන්දිය සහ එහි වගකීම පැවරෙන්නේ පූර්ණ රක්ෂණය කළ පුද්ගලයාට සහ රක්ෂණය ආයතනයටයි. ඒ වගේම තුන්වෙනි පාර්ශ්වයකට අනතුරක් සිදු වුණොත් රක්ෂණය ලබන්න සුදුසු ආකාරයෙන්ද ඒ අනතුර සිදු වෙලා තියෙන්නේ කියන දේත් වැදගත් වෙනවා.

බාල වයස්කාර පුද්ගලයෙක් වාහනය පැදවීම

බාල වයස්කාර පුද්ගලයෙක් වාහනය පැදවීම මඟින් රක්ෂණ වන්දිය අහිමි වෙනවා. මොකද වාහන බලපත්‍රයක් ගන්න පුළුවන් අවුරුදු 18 දී. ඉතින් ඊට වඩා වයසින් අඩු අයට රක්ෂණ වන්දියක් හිමි වෙන්නේ නැහැ. රක්ෂණ වන්දියක් ලබා ගන්න නම් ඔයා අවුරුදු 18ට වැඩි රියදුරු බලපත්‍රය හිමි පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕනේ.

බීමත්ව රිය පැදවීම

බීමත්ව රිය පදවා සිදුවන අනතුරකදී තුන්වන පාර්ශවයට වන්දි ගෙවීමට රක්ෂණ සමාගම බැඳී සිටින බවට අධිකරණය තීරණය කරනවා. රක්ෂණ ගිවිසුම් වල රියදුරු බීමත්ව සිටියේ නම් වන්දි ලබා නොදෙන ලෙසට කොන්දේසියක් ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

රක්ෂණය කල් පැනතිබීම

තවත් හේතුවක් විදිහට ඔයාගේ රක්ෂණය කල් ඉකුත් වී තිබීම හේතුවෙනුත් රක්ෂණ වන්දිය අහිමි වෙන්න පුළුවන්. ඔයා රක්ෂණයක් නැතුව වාහනයක් අරන් යනවා කියන්නෙම එකෙන් සමාජයට ලොකු අපරාධයක් කරනවා කියන එක. මොකද අපි අනතුරට පත් වෙනවා හා සමානව තුන්වන පාර්ශවයක් අනතුරට පත් වුණොත් ඒකෙන් ඔයාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්.

රියදුරු බලපත්‍රයක් නොමැතිව වාහනය පැදවීම

වාහනය drive කරන හැම වෙලාවකම ඔයා ගාව රියදුරු බලපත්‍රය තියෙන්න ඕනේ. කිසිම පුද්ගලයෙක්ට රියදුරු බලපත්‍රයක් නොමැතිව වාහනය drive කරන්න බැහැ. වාහනයක් නීතිමය විදිහට drive කරන්න නම් රියදුරු බලපත්‍රයක් තියෙන්නම ඕනේ. රියදුරු බලපත්‍රයක් නැතුව වාහනය drive කරන එක නීතියෙන් දඩුවම් ලබන්න පුළුවන් වැරද්දක්. ඉතින් මෙන්න මේ රියදුරු බලපත්‍රය කියන දේ clam එකක් ගද්දිත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයා රියදුරු බලපත්‍රයක් නැතුව වාහනය drive කළොත් ඔයාගේ calm එක අහිමි වෙනවා.

ආදායම් බලපත්‍රයක් නොමැති වීම

වාහනයක් drive කරනකොට තියෙන්නම ඕනේ ලියකියවිලි ගැන කියනවා නම් ඒ අතර ප්‍රධාන දෙයක් තමයි වාහන ආදායම් බලපත්‍රය. තමන් ඉන්න පළාතට අනුව පළාතේ මෝටර් රථ වාහන පළාත් කොමසාරිස් හෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම් මගින් නිකුත් කරන වලංගු ආදායම් බලපත්‍රයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව වාහනයක් කිසිම කෙනෙක්ට පළාත තුල භාවිතා කිරීම හෝ ළග තබා ගැනීම කරන්න බැහැ. ඒ පළාතට වලංගු වාහන ආදායම් බලපත්‍රයක් තියෙන්න ඕනෙ.

මේ දේවල් තමයි රක්ෂණ වන්දිය අහිමි වෙන්නේ හේතු. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ දේවල් ගැන දැනුවත් වෙලා ඒ අවශ්‍ය ලියකිවිලි තමන් ළඟ තියාගන්න.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Toyota Aqua S Grade 2015 for Sale

Toyota Aqua S Grade 2015

70,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 8,200,000
19 minutes ago
Toyota Yaris 2007 for Sale

Toyota Yaris 2007

193,818 km, Galle
MEMBER
Rs 5,800,000
21 minutes ago
Toyota Land Cruiser Prado 1997 for Sale

Toyota Land Cruiser Prado 1997

282,000 km, Matara
MEMBER
Rs 9,000,000
1 hour ago
Hyundai Sonata 2005 for Sale

Hyundai Sonata 2005

190,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 2,300,000
1 month ago
Nissan X-Trail 2002 for Sale

Nissan X-Trail 2002

177,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 4,950,000
1 hour ago
Auto Parts for saleikman logo
225/55/18 Monsta Jeep Tyre for Sale

225/55/18 Monsta Jeep Tyre

MEMBER
Rs 225,000
1 minute ago
Wagon R 44s FZ Front Bumper for Sale

Wagon R 44s FZ Front Bumper

verified MEMBER
verified
Rs 55,000
3 minutes ago
Leaf Front Bumper for Sale

Leaf Front Bumper

verified MEMBER
verified
Rs 30,000
5 minutes ago
Wagon R 44s Roof for Sale

Wagon R 44s Roof

verified MEMBER
verified
Rs 25,000
7 minutes ago
Wagon R 55s Quater Panel Without Outer Panal for Sale

Wagon R 55s Quater Panel Without Outer Panal

verified MEMBER
verified
Rs 40,000
12 minutes ago
+ Post an ad on ikman