වාහනය service කිරීමට පෙර සහ පසු සලකා බැලිය යුතු දේවල්

28 Jun, 2023   
වාහනය service කිරීමට පෙර සහ පසු සලකා බැලිය යුතු දේවල්

ඔබ අලුතින් වාහනයක් ගන්නද ඉන්නෙ? එහෙනම් හොඳයි. නැත්නම් වාහනයක් තියෙනවද? ඒත් හොඳයි. හැබැයි හොඳම වැඩේ තමයි, වාහනේට දැනෙන්න full service එකක් දෙන්නෙ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නෙට හරිම උත්තරේ හොයන එක. ඒ නිසා වාහනයක් ගන්න ඉන්න ඔබ පවා දැනගන්න ඕනෙ, ප්‍රශ්නයක් නැතුව full service එකක් කරගන්නෙ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි අද හිතුවා, CarsGuide තුළින් වාහනය service කිරීමට පෙර සහ පසු සලකා බැලිය යුතු දේවල් ගැන ඔබට කියන්න.

Service එකට කළිං මේ දේවල් කරන්න:

 • කිලෝමීටර් 5000 කට පාරක් full service එකක් කරන්න.
 • Service advisor සකස් කරන job sheet එකේ, වාහනයේ අලුත්වැඩියා හෝ replacement කළ යුතු කොටස් නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්න.
 • Service එකේදි වාහනයේ ඉදිරිපස රෝද පිටුපසටත්, පිටුපස රෝද ඉදිරිපසටත් මාරු කරන්න ඕනෙ. එමඟින් රෝද වල ඉහළ ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. නමුත් මෙහිදී පිටුපස රෝද හොඳ ගුණාත්මක තත්වයේ තියෙනවද කියලා service එකට කළිං බලන්න. එහෙම නැත්නම්, පිටුපස රෝද ඉදිරියට දාන්න එපා. මොකද වාහනය හරවනකොට නිතරම භාවිතා වන ඉදිරිපස රෝද හොඳ තත්වයේ තියෙන්න ඕනෙ.
 • ඉලෙක්ට්‍රික් පද්ධතියට එන වයර්, brake pad වල sensor යටින් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වාහනය service කරනකොට ඒ දේවල් පරිස්සම් කරන්න වග බලාගන්න.
 • ඉන්ධන මට්ටම පරීක්ෂා කරන්න.

Service එකට පස්සෙ මේ දේවල් කරන්න:

 • වාහනයක වැදගත්ම කොටස එන්ජිම. එන්ජිමේ දිගු කාලීන ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා එහි oil වෙනස් කිරීම සහ filter වෙනස් කිරීම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අලුත් oil සාපේක්ෂව සැහැල්ලු හා පිරිසිදු බැවින් oil වල වර්ණය නිරීක්ෂණය කරන්න.
 • වාහනය service කළ පසු ඔබට ලැබෙන Itemised Bill එකේ අදාළ item එකේ price එක හරියටම mark කරලා තියෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරන්න නම් මඟ හරින්න එපා.
 • සාමාන්‍යයෙන් වාහනයේ තියෙන බඩු බාහිරාදිය අස්ථානගත වෙන්නෙ, වාහනේ service එකට දැම්මට පස්සෙ. Service advisor සකස් කරන job sheet එකේ ඔබේ වාහනයේ ඇති බඩු බාහිරාදිය සඳහන් නොකරන නිසා tool kit එක සහ අනෙකුත් භාණ්ඩ පිටතට ගන්න උපදෙස් දෙනවා. ඒ වගේම service එකෙන් පස්සෙ, spare wheels සහ අනෙකුත් උපාංග තියෙනවද කියලා confirm කරන්න මතක තියාගන්න.
 • Service එකට පෙර තිබූ ඉන්ධන මට්ටම තිබේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න.
 • Service එකට පසුව වාහනයේ ගැටළු තිබේදැයි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා test drive එකක් කරන්න.
 • Air filter පිරිසිදු කළ යුතු අතර කිලෝමීටර් දහස් ගණනකට පසු එය replace කරන්න.
 • වාහනයේ රෝද හොඳින් පරීක්ෂා කරන්න.
  මේ හැම point එකක්ම හොඳින් මතක තියාගන්න. මොකද ඒ දේවල් වාහනයක් හරියටම full service කරනකොට, වාහනයක් ගන්න ඉන්න ඔබට වගේම වාහනයක් තියෙන ඔබටත් වැදගත් වෙනවා.

ඔබ අලුතින් වාහනයක් ගන්නද ඉන්නෙ? එහෙනම් හොඳයි. නැත්නම් වාහනයක් තියෙනවද? ඒත් හොඳයි. හැබැයි හොඳම වැඩේ තමයි, වාහනේට දැනෙන්න full service එකක් දෙන්නෙ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නෙට හරිම උත්තරේ හොයන එක. ඒ නිසා වාහනයක් ගන්න ඉන්න ඔබ පවා දැනගන්න ඕනෙ, ප්‍රශ්නයක් නැතුව full service එකක් කරගන්නෙ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි අද හිතුවා, CarsGuide තුළින් වාහනය service කිරීමට පෙර සහ පසු සලකා බැලිය යුතු දේවල් ගැන ඔබට කියන්න.

Service එකට කළිං මේ දේවල් කරන්න:

 • කිලෝමීටර් 5000 කට පාරක් full service එකක් කරන්න.
 • Service advisor සකස් කරන job sheet එකේ, වාහනයේ අලුත්වැඩියා හෝ replacement කළ යුතු කොටස් නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්න.
 • Service එකේදි වාහනයේ ඉදිරිපස රෝද පිටුපසටත්, පිටුපස රෝද ඉදිරිපසටත් මාරු කරන්න ඕනෙ. එමඟින් රෝද වල ඉහළ ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. නමුත් මෙහිදී පිටුපස රෝද හොඳ ගුණාත්මක තත්වයේ තියෙනවද කියලා service එකට කළිං බලන්න. එහෙම නැත්නම්, පිටුපස රෝද ඉදිරියට දාන්න එපා. මොකද වාහනය හරවනකොට නිතරම භාවිතා වන ඉදිරිපස රෝද හොඳ තත්වයේ තියෙන්න ඕනෙ.
 • ඉලෙක්ට්‍රික් පද්ධතියට එන වයර්, brake pad වල sensor යටින් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වාහනය service කරනකොට ඒ දේවල් පරිස්සම් කරන්න වග බලාගන්න.
 • ඉන්ධන මට්ටම පරීක්ෂා කරන්න.

Service එකට පස්සෙ මේ දේවල් කරන්න:

 • වාහනයක වැදගත්ම කොටස එන්ජිම. එන්ජිමේ දිගු කාලීන ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා එහි oil වෙනස් කිරීම සහ filter වෙනස් කිරීම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අලුත් oil සාපේක්ෂව සැහැල්ලු හා පිරිසිදු බැවින් oil වල වර්ණය නිරීක්ෂණය කරන්න.
 • වාහනය service කළ පසු ඔබට ලැබෙන Itemised Bill එකේ අදාළ item එකේ price එක හරියටම mark කරලා තියෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරන්න නම් මඟ හරින්න එපා.
 • සාමාන්‍යයෙන් වාහනයේ තියෙන බඩු බාහිරාදිය අස්ථානගත වෙන්නෙ, වාහනේ service එකට දැම්මට පස්සෙ. Service advisor සකස් කරන job sheet එකේ ඔබේ වාහනයේ ඇති බඩු බාහිරාදිය සඳහන් නොකරන නිසා tool kit එක සහ අනෙකුත් භාණ්ඩ පිටතට ගන්න උපදෙස් දෙනවා. ඒ වගේම service එකෙන් පස්සෙ, spare wheels සහ අනෙකුත් උපාංග තියෙනවද කියලා confirm කරන්න මතක තියාගන්න.
 • Service එකට පෙර තිබූ ඉන්ධන මට්ටම තිබේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න.
 • Service එකට පසුව වාහනයේ ගැටළු තිබේදැයි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා test drive එකක් කරන්න.
 • Air filter පිරිසිදු කළ යුතු අතර කිලෝමීටර් දහස් ගණනකට පසු එය replace කරන්න.
 • වාහනයේ රෝද හොඳින් පරීක්ෂා කරන්න.
  මේ හැම point එකක්ම හොඳින් මතක තියාගන්න. මොකද ඒ දේවල් වාහනයක් හරියටම full service කරනකොට, වාහනයක් ගන්න ඉන්න ඔබට වගේම වාහනයක් තියෙන ඔබටත් වැදගත් වෙනවා.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Honda Vezel 2014 for Sale

Honda Vezel 2014

96,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 10,000,000
5 days ago
Honda Vezel Orange Package 2019 for Sale

Honda Vezel Orange Package 2019

84,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 7,500,000
5 hours ago
Toyota CHR Bruno 2019 for Sale

Toyota CHR Bruno 2019

35,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 17,400,000
5 days ago
Suzuki Celerio 2015 for Sale

Suzuki Celerio 2015

29,000 km, Jaffna
verified MEMBER
Rs 5,150,000
6 hours ago
Jaguar XF Premium Luxury 2013 for Sale

Jaguar XF Premium Luxury 2013

87,000 km, Kandy
verified MEMBER
verified
Rs 15,500,000
1 week ago
Auto Parts for saleikman logo
suzuki wagon r belt adjuster for Sale

suzuki wagon r belt adjuster

verified MEMBER
verified
Rs 85,000
2 hours ago
Tata Nano Rear Buffer for Sale

Tata Nano Rear Buffer

verified MEMBER
verified
Rs 17,000
3 hours ago
Toyota Primus Alpha Lithium Hybrid Battery for Sale

Toyota Primus Alpha Lithium Hybrid Battery

verified MEMBER
verified
Rs 385,000
3 hours ago
Tata Dimo Batta Buffer for Sale

Tata Dimo Batta Buffer

verified MEMBER
verified
Rs 11,000
3 hours ago
+ Post an ad on ikman