අවපැහැ වුණු headlights polish කරන හරිම විදිහ

31 Oct, 2023   
අවපැහැ වුණු headlights polish කරන හරිම විදිහ

ඔයාගේ වාහනයේ lights අවපැහැ වුණොත් ඔයා මොකද කරන්නේ? අලුතින් lights මිලදී ගන්නවද? නැත්නම් තියෙන lights polish කරගන්නවද? අද CarsGuide තුළින් අපි කතා කරන්නේ ඔයාගේ වාහනයේ අවපැහැ වුණ headlights තිබ්බා වගේම අලුත් පෙනුමක් එන විදිහට polish කරගන්නේ කොහොමද කියලා.

Lights වල උඩ කොටස ගැන සැළකිලිමත් වෙන්න

සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක ඉදිරිපස lights වල උඩ කොටස තමයි වැඩිපුරම දුර්වර්ණ වෙන්න පටන් ගන්නේ. ඉතින් දැන් කියන්න යන්නේ කොහොමද lights වල තියෙන සීරීම්, පලුදුවීම් හදාගෙන වාහනය අලුතෙන්ම ගන්නකොට තිබ්බ විදිහටම lights හදාගන්නේ කියලා.

සීරීම් තියෙන තැන් පිරිසිදු කරගන්න

ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ දේ තමයි 400 වගේ වැලිකඩදාසියක් අරන් සිරීම් තියෙන තැන් ටික පිරිසිදු කරගන්න එක. මේ වැලිකඩදාසි ඔයාට ලේසියෙන්ම ඕනෙම හාඩ්වෙයාර් එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ වැලිකඩදාසිය මඟින් සිරීම් නැති වෙන්න ඒ ටික කපාගන්න ඕනේ.

වැලිකඩදාසියෙන් එන dust එක ඔයා වතුරින් හෝදලා ආයෙත් 800 වැලිකඩදාසියෙන් කපා ගන්න ඕනේ. එතකොට lights වල පාට නැති වෙලා වගේ තමයි පෙන්නේ. ඒත් ඔයා බය වෙන්න එපා. මොකද 400 කොලෙන් ඇති වෙන සිරීම් ඔයාට නැති කරගන්න පුළුවන් 800 වැලිකඩදාසියෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් තව ගාන වැඩි 1000න් ඉහළ කොලෙකට යන්න. ඒ විදිහට ඔයාට පුළුවන් වටිනාකමින් වැඩි වැලිකඩදාසි මඟින් සිරීම් ඇති වුණ තැන් කපා ගන්න.

Machine එකෙන් ඔපමට්ටම් කරගැනීම

ඔයාගේ ගෙදර මේ සඳහා භාවිතා කරන්න machine එකක් නැත්නම් machine එකෙන් ඔපමට්ටම් කරන step එක ඔයාට මඟහරින්න පුළුවන්. දැන් වැලිකඩදාසියෙන් කපා ගත්තට පස්සේ machine එකෙන් lights මතුපිට ඔපමට්ටම් කරගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. මේ මඟින් සමතුලිතව සෑමතැනක්ම පිරිමැදීම වෙනවා. ඊට පස්සේ රෙදි කැබැල්ලකින් පිසදාගන්න ඕනේ.

Wax කිරීම (පියවර 1)

මෙතැනදී wax කිරීම තමයි ඊළඟට කරගන්න ඕනේ. හාඩ්වෙයාර් එකකින් හරි bike shop එකකින් හරි ඔයාට මේ wax ගන්න පුළුවන්. ඔයා කොලයෙන් කපා ගත්ත පස්සේ wax එක ගා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පිරිසිදු රෙදි කැබැල්ලක් අරන් හොඳට පිරිමදින්න.

Wax කිරීම (පියවර 2)

දැන් කියන්න යන්නේ දෙවැනි පියවර. ඔයා පිසදාගත්තට පස්සෙත් නැවත wax එක ගා ගන්න. ඒ දේ ඔයා කිහිපවතාවක් කරගන්න. ඒ විදිහට කිහිපවතාවක් ඔයා wax එක ගාන ගමන් polish කරගන්න ඕනේ.

මේ විදිහට හැම පියවරක්ම කළාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අලුත්ම lights වල තියෙන shiny ගතිය ලබා ගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ වාහනයේ lights දුර්වර්ණ වෙලා නම් මේ විදිහට කරලා බලන්න.

ඔයාගේ වාහනයේ lights අවපැහැ වුණොත් ඔයා මොකද කරන්නේ? අලුතින් lights මිලදී ගන්නවද? නැත්නම් තියෙන lights polish කරගන්නවද? අද CarsGuide තුළින් අපි කතා කරන්නේ ඔයාගේ වාහනයේ අවපැහැ වුණ headlights තිබ්බා වගේම අලුත් පෙනුමක් එන විදිහට polish කරගන්නේ කොහොමද කියලා.

Lights වල උඩ කොටස ගැන සැළකිලිමත් වෙන්න

සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක ඉදිරිපස lights වල උඩ කොටස තමයි වැඩිපුරම දුර්වර්ණ වෙන්න පටන් ගන්නේ. ඉතින් දැන් කියන්න යන්නේ කොහොමද lights වල තියෙන සීරීම්, පලුදුවීම් හදාගෙන වාහනය අලුතෙන්ම ගන්නකොට තිබ්බ විදිහටම lights හදාගන්නේ කියලා.

සීරීම් තියෙන තැන් පිරිසිදු කරගන්න

ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ දේ තමයි 400 වගේ වැලිකඩදාසියක් අරන් සිරීම් තියෙන තැන් ටික පිරිසිදු කරගන්න එක. මේ වැලිකඩදාසි ඔයාට ලේසියෙන්ම ඕනෙම හාඩ්වෙයාර් එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ වැලිකඩදාසිය මඟින් සිරීම් නැති වෙන්න ඒ ටික කපාගන්න ඕනේ.

වැලිකඩදාසියෙන් එන dust එක ඔයා වතුරින් හෝදලා ආයෙත් 800 වැලිකඩදාසියෙන් කපා ගන්න ඕනේ. එතකොට lights වල පාට නැති වෙලා වගේ තමයි පෙන්නේ. ඒත් ඔයා බය වෙන්න එපා. මොකද 400 කොලෙන් ඇති වෙන සිරීම් ඔයාට නැති කරගන්න පුළුවන් 800 වැලිකඩදාසියෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් තව ගාන වැඩි 1000න් ඉහළ කොලෙකට යන්න. ඒ විදිහට ඔයාට පුළුවන් වටිනාකමින් වැඩි වැලිකඩදාසි මඟින් සිරීම් ඇති වුණ තැන් කපා ගන්න.

Machine එකෙන් ඔපමට්ටම් කරගැනීම

ඔයාගේ ගෙදර මේ සඳහා භාවිතා කරන්න machine එකක් නැත්නම් machine එකෙන් ඔපමට්ටම් කරන step එක ඔයාට මඟහරින්න පුළුවන්. දැන් වැලිකඩදාසියෙන් කපා ගත්තට පස්සේ machine එකෙන් lights මතුපිට ඔපමට්ටම් කරගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. මේ මඟින් සමතුලිතව සෑමතැනක්ම පිරිමැදීම වෙනවා. ඊට පස්සේ රෙදි කැබැල්ලකින් පිසදාගන්න ඕනේ.

Wax කිරීම (පියවර 1)

මෙතැනදී wax කිරීම තමයි ඊළඟට කරගන්න ඕනේ. හාඩ්වෙයාර් එකකින් හරි bike shop එකකින් හරි ඔයාට මේ wax ගන්න පුළුවන්. ඔයා කොලයෙන් කපා ගත්ත පස්සේ wax එක ගා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පිරිසිදු රෙදි කැබැල්ලක් අරන් හොඳට පිරිමදින්න.

Wax කිරීම (පියවර 2)

දැන් කියන්න යන්නේ දෙවැනි පියවර. ඔයා පිසදාගත්තට පස්සෙත් නැවත wax එක ගා ගන්න. ඒ දේ ඔයා කිහිපවතාවක් කරගන්න. ඒ විදිහට කිහිපවතාවක් ඔයා wax එක ගාන ගමන් polish කරගන්න ඕනේ.

මේ විදිහට හැම පියවරක්ම කළාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අලුත්ම lights වල තියෙන shiny ගතිය ලබා ගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ වාහනයේ lights දුර්වර්ණ වෙලා නම් මේ විදිහට කරලා බලන්න.

Similar Advices



Leave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Toyota Land Cruiser Prado 2010 for Sale

Toyota Land Cruiser Prado 2010

81,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 29,000,000
41 seconds ago
Toyota Vitz Safety Model 2017 for Sale

Toyota Vitz Safety Model 2017

35,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 8,350,000
2 minutes ago
Suzuki Wagon R FZ Premium 2019 for Sale

Suzuki Wagon R FZ Premium 2019

80,200 km, Gampaha
verified MEMBER
verified
Rs 6,650,000
6 days ago
Honda Civic EK3 1997 for Sale

Honda Civic EK3 1997

155,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 3,575,000
38 minutes ago
Ford Ranger Raptor 2017 for Sale

Ford Ranger Raptor 2017

112,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 16,800,000
1 week ago
Auto Parts for saleikman logo
KDH Super GL Rear Door for Sale

KDH Super GL Rear Door

verified MEMBER
verified
Rs 95,000
31 minutes ago
Hyundai Getz Gas Shock Absorber ( Front ) for Sale

Hyundai Getz Gas Shock Absorber ( Front )

verified MEMBER
Rs 8,985
32 minutes ago
CD125 Benly Coil Pack for Sale

CD125 Benly Coil Pack

MEMBER
Rs 35,000
33 minutes ago
Used Tyre 155/65/14 for Sale

Used Tyre 155/65/14

verified MEMBER
verified
Rs 5,000
1 week ago
Mazda Axela 2009 Gas Shock Absorber ( Front ) for Sale

Mazda Axela 2009 Gas Shock Absorber ( Front )

verified MEMBER
Rs 12,985
34 minutes ago
+ Post an ad on ikman