ටයර් එකට නයිට්‍රජන් ගහන්න ඕනෙමද?

12 Mar, 2024   
ටයර් එකට නයිට්‍රජන් ගහන්න ඕනෙමද?

වාහනයකට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි ටයර් කියන්නේ. අපිට කවදාවත් වාහනයක් ටයර් නැතුව drive කරන්න බැහැ. හැබැයි වාහනයක් පදවන්න මේ ටයර් වලට නියමිත ප්‍රමාණයට වායු පුරවන්න ඕනේ. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි වාහනයේ ටයර් වලට නයිට්‍රජන් වායුව ගහන්නම ඕනෙද කියන එක. ඔන්න CarsGuide අපි අද ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ අරන් ආවා. මොකද අද අපි කියන්නේ වාහනයේ ටයර් එකට නයිට්‍රජන් වායුව ගහන්නම ඕනෙද කියන එක ගැන.

ටයර් වලට fill කරන්න පුළුවන් වායු වර්ග

අපිට ටයර් එකට fill කරන්න පුළුවන් වායු වර්ග දෙකක් තියෙනවා.
ඒ අනුව අපිට සාමාන්‍ය වායුව සහ නයිට්‍රජන් වායුව ටයර් එකට fill කරන්න පුළුවන්.

නයිට්‍රජන් වායුව කියන්නේ

අපේ ස්වාභාවික පරිසරයේ වාතයේ පරිමාවෙන් 78% ක්ම තියෙන්නේ නයිට්‍රජන් වායුව. වාතයේ සංඝටකයක් ලෙස හියුමස් වගේ කාබනික ද්‍රව්‍ය වලත් ඇමෝනියම් සංයෝග වලත් සංඝටක මූල ද්‍රවයක් විදිහට තමයි නයිට්‍රජන් පවතින්නේ. මේ නයිට්‍රජන් වායුවේ භෞතික ගුණ කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි,

– නයිට්‍රජන් වායුවේ වර්ණයක් නැහැ
– ගන්ධනයක් නැහැ
– නයිට්‍රජන් සුළු වශයෙන් දිය වෙනවා
– වාතයට වඩා මදක් සැහැල්ලුයි

නයිට්‍රජන් වායුව භාවිතා වන අවස්ථා.

– රසායනික පොහොර නිපදවන්න භාවිතා කරනවා.
– උෂ්ණත්වමාන පිරවීම
– වාහන වල ටයර් වලට පිරවීමට
– ද්‍රව නයිට්‍රජන් අධි සිසලන කාරකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට.

සාමාන්‍ය වායු ටයර් වලට හොඳයිද?

අපි සාමාන්‍යයෙන් ටයර් එකට යොදන සාමාන්‍ය වායුවේ නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්, ආගන් වගේ වායු වර්ග සහ ජල වාෂ්ප තියෙනවා. ජල වාෂ්ප සහ ඔක්සිජන් අඩංගු මේ සාමාන්‍ය වායුව ටයර් වල‍ට දැමීම මගින් rim එකට බලපෑම් ඇති කරනවා. සාමාන්‍ය වායුව ටයර් එකට දැමීමෙන් පසුව එහි තියෙන ඔක්සිජන් වායුව ක්‍රමයෙන් ඉවත් වෙනවා. හැබැයි හිරු රශ්මිය තියෙන වෙලාවක වායුවේ තියෙන ඔක්සිජන් ඉක්මනින් ඉවත් වෙනවා. ඒ නිසා ටයර් වලට සාමාන්‍ය වායුව දැමීම මගින් නයිට්‍රජන් වායුව දැමීම තරමටම සාර්ථක ප්‍රතිඵල අපිට ලබා ගන්න බැහැ.

නයිට්‍රජන් පිර වූ ටයර්වල වාසි මොනවාද?

නයිට්‍රජන් වායුව ටයර් වලට පිරවීම මඟින් සාමාන්‍ය වායුව පිරවීමට වඩා වාසි ලබා ගන්න පුළුවන්.

– හුලං ගැසීමේ interval එක අඩු වෙනවා
– ටයරයේ ආයු කාලය වැඩි කිරීම
– ඉන්ධන පිරිමැස්ම වැඩි කරනවා
– වාහනය හොදින් හැසිරවීම හැකි වීම

නයිට්‍රජන් පිරවීමේදී සැළකිය යුතු කරුණු

ඔයා වාහනයේ ටයර් වලට නයිට්‍රජන් පුරවන්න කලින් සළකා බලන්න ඕනේ කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. ටයර් එක තුළ සාමාන්‍ය වායුව තියෙනවා නම් ඒකටම නයිට්‍රජන් වායුව පිරවීම සුදුසු වන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය වායුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරලා තමයි නයිට්‍රජන් වායුව පුරවන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාගේ වාහනයේ ටයර් වලට අවශ්‍ය තරමට පමණක් නයිට්‍රජන් වායුව පිරවීමට සැළකිලිමත් වෙන්නත් ඕනේ.

ඔයත් මෙච්චර කල් ටයර් වලට පිරෙව්වේ සාමාන්‍ය වායුවද? ඔයාට පුළුවන් නම් අදම ඒ දේ නවත්වලා ටයරයේ ආයු කාලය වැඩි කරන නයිට්‍රජන් වායුව පුරවන්න පුරුදු වෙන්න. එහෙම කළොත් ඔයාට වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මතක් කරලා අපි කියපු කරුණු ගැනත් අවධානයෙන් කටයුතු කරන්න

වාහනයකට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි ටයර් කියන්නේ. අපිට කවදාවත් වාහනයක් ටයර් නැතුව drive කරන්න බැහැ. හැබැයි වාහනයක් පදවන්න මේ ටයර් වලට නියමිත ප්‍රමාණයට වායු පුරවන්න ඕනේ. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි වාහනයේ ටයර් වලට නයිට්‍රජන් වායුව ගහන්නම ඕනෙද කියන එක. ඔන්න CarsGuide අපි අද ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ අරන් ආවා. මොකද අද අපි කියන්නේ වාහනයේ ටයර් එකට නයිට්‍රජන් වායුව ගහන්නම ඕනෙද කියන එක ගැන.

ටයර් වලට fill කරන්න පුළුවන් වායු වර්ග

අපිට ටයර් එකට fill කරන්න පුළුවන් වායු වර්ග දෙකක් තියෙනවා.
ඒ අනුව අපිට සාමාන්‍ය වායුව සහ නයිට්‍රජන් වායුව ටයර් එකට fill කරන්න පුළුවන්.

නයිට්‍රජන් වායුව කියන්නේ

අපේ ස්වාභාවික පරිසරයේ වාතයේ පරිමාවෙන් 78% ක්ම තියෙන්නේ නයිට්‍රජන් වායුව. වාතයේ සංඝටකයක් ලෙස හියුමස් වගේ කාබනික ද්‍රව්‍ය වලත් ඇමෝනියම් සංයෝග වලත් සංඝටක මූල ද්‍රවයක් විදිහට තමයි නයිට්‍රජන් පවතින්නේ. මේ නයිට්‍රජන් වායුවේ භෞතික ගුණ කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි,

– නයිට්‍රජන් වායුවේ වර්ණයක් නැහැ
– ගන්ධනයක් නැහැ
– නයිට්‍රජන් සුළු වශයෙන් දිය වෙනවා
– වාතයට වඩා මදක් සැහැල්ලුයි

නයිට්‍රජන් වායුව භාවිතා වන අවස්ථා.

– රසායනික පොහොර නිපදවන්න භාවිතා කරනවා.
– උෂ්ණත්වමාන පිරවීම
– වාහන වල ටයර් වලට පිරවීමට
– ද්‍රව නයිට්‍රජන් අධි සිසලන කාරකයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට.

සාමාන්‍ය වායු ටයර් වලට හොඳයිද?

අපි සාමාන්‍යයෙන් ටයර් එකට යොදන සාමාන්‍ය වායුවේ නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්, ආගන් වගේ වායු වර්ග සහ ජල වාෂ්ප තියෙනවා. ජල වාෂ්ප සහ ඔක්සිජන් අඩංගු මේ සාමාන්‍ය වායුව ටයර් වල‍ට දැමීම මගින් rim එකට බලපෑම් ඇති කරනවා. සාමාන්‍ය වායුව ටයර් එකට දැමීමෙන් පසුව එහි තියෙන ඔක්සිජන් වායුව ක්‍රමයෙන් ඉවත් වෙනවා. හැබැයි හිරු රශ්මිය තියෙන වෙලාවක වායුවේ තියෙන ඔක්සිජන් ඉක්මනින් ඉවත් වෙනවා. ඒ නිසා ටයර් වලට සාමාන්‍ය වායුව දැමීම මගින් නයිට්‍රජන් වායුව දැමීම තරමටම සාර්ථක ප්‍රතිඵල අපිට ලබා ගන්න බැහැ.

නයිට්‍රජන් පිර වූ ටයර්වල වාසි මොනවාද?

නයිට්‍රජන් වායුව ටයර් වලට පිරවීම මඟින් සාමාන්‍ය වායුව පිරවීමට වඩා වාසි ලබා ගන්න පුළුවන්.

– හුලං ගැසීමේ interval එක අඩු වෙනවා
– ටයරයේ ආයු කාලය වැඩි කිරීම
– ඉන්ධන පිරිමැස්ම වැඩි කරනවා
– වාහනය හොදින් හැසිරවීම හැකි වීම

නයිට්‍රජන් පිරවීමේදී සැළකිය යුතු කරුණු

ඔයා වාහනයේ ටයර් වලට නයිට්‍රජන් පුරවන්න කලින් සළකා බලන්න ඕනේ කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. ටයර් එක තුළ සාමාන්‍ය වායුව තියෙනවා නම් ඒකටම නයිට්‍රජන් වායුව පිරවීම සුදුසු වන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය වායුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරලා තමයි නයිට්‍රජන් වායුව පුරවන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාගේ වාහනයේ ටයර් වලට අවශ්‍ය තරමට පමණක් නයිට්‍රජන් වායුව පිරවීමට සැළකිලිමත් වෙන්නත් ඕනේ.

ඔයත් මෙච්චර කල් ටයර් වලට පිරෙව්වේ සාමාන්‍ය වායුවද? ඔයාට පුළුවන් නම් අදම ඒ දේ නවත්වලා ටයරයේ ආයු කාලය වැඩි කරන නයිට්‍රජන් වායුව පුරවන්න පුරුදු වෙන්න. එහෙම කළොත් ඔයාට වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මතක් කරලා අපි කියපු කරුණු ගැනත් අවධානයෙන් කටයුතු කරන්න

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Honda Vezel 2014 for Sale

Honda Vezel 2014

96,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 10,000,000
5 days ago
Honda Vezel Orange Package 2019 for Sale

Honda Vezel Orange Package 2019

84,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 7,500,000
5 hours ago
Toyota CHR Bruno 2019 for Sale

Toyota CHR Bruno 2019

35,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 17,400,000
5 days ago
Suzuki Celerio 2015 for Sale

Suzuki Celerio 2015

29,000 km, Jaffna
verified MEMBER
Rs 5,150,000
6 hours ago
Jaguar XF Premium Luxury 2013 for Sale

Jaguar XF Premium Luxury 2013

87,000 km, Kandy
verified MEMBER
verified
Rs 15,500,000
1 week ago
Auto Parts for saleikman logo
suzuki wagon r belt adjuster for Sale

suzuki wagon r belt adjuster

verified MEMBER
verified
Rs 85,000
2 hours ago
Tata Nano Rear Buffer for Sale

Tata Nano Rear Buffer

verified MEMBER
verified
Rs 17,000
3 hours ago
Toyota Primus Alpha Lithium Hybrid Battery for Sale

Toyota Primus Alpha Lithium Hybrid Battery

verified MEMBER
verified
Rs 385,000
3 hours ago
Tata Dimo Batta Buffer for Sale

Tata Dimo Batta Buffer

verified MEMBER
verified
Rs 11,000
4 hours ago
+ Post an ad on ikman