ඉක්මනින් හරියටම defog කරන විදිහ දැන ගමුද?

26 Feb, 2024   
ඉක්මනින් හරියටම defog කරන විදිහ දැන ගමුද?

වාහනයක් drive කරනකොට අපිට එන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි fog කියන්නේ. වාහනයේ windows වල fog බැඳුණම අපිට ඉදිරි මාර්ගය පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කරන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ඔයාව අනතුරු වලට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි windows වල බැඳෙන fog ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා අද CarsGuide අපි කියන්නේ ඉක්මනින් වගේම හරියටම defog කරන විදිහ ගැනයි.

Fog කියන්නේ මොනවාද?

සරලව අපි fog කියන්නේ මීදුමට. ජල වාෂ්ප කියන්නේ පරිසරයේ හැම තැනකම වගේ තියෙන දෙයක්. මේ ජල වාෂ්ප තාපය බවට පත් වී ද්‍රව බවට පත් වෙනවා. මේ විදිහට ජලය ද්‍රව බවට පත් වන අවස්ථාවට තමයි fog එක කියන්නේ. ජල වාෂ්ප ද්‍රව විදිහට සීතල පෘෂ්ඨ වල තැම්පත් වෙනවා. වාහනයේ windows කියන්නේ සීතල පෘෂ්ඨයක්. ඉතින් ජල වාෂ්ප වීදුරු වල තැම්පත් වුණාට පසුව තමයි අපිට windows වල fog දකින්න පුළුවන්.

වාහනයක windows වල fog බැඳෙන අවස්ථා

Windows වල fog බැඳෙන අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා.
පළවෙනි අවස්ථාව – Windows වල වාහනයේ ඇතුල් පැත්තෙන් fog බැඳීම.
මේ විදිහට ඇතුල් පැත්තෙන් fog බැඳෙන්නේ වාහනයේ ඇතුළත උෂ්ණත්වය අඩු වන විට වාහනයෙන් පිටත උෂ්ණත්වය වැඩි වන විටයි.

දෙවන අවස්ථාව – Windows වල වාහනයේ පිටතින් fog බැඳීම.
මේ විදිහට සිදු වන්නේ වාහනයේ ඇතුළත උෂ්ණත්වය ඉහළ යන විට පිටත උෂ්ණත්වය පහළ යන නිසයි.

Fog බැඳෙන්නේ කොහොමද?

වායුගෝලයේ උෂ්ණත්වය අඩු වන විට ජල වාෂ්ප තාපය බවට පත් වෙනවා. එතකොට වාහනයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. එතකොට තමයි ජල වාෂ්ප මීදුම විදිහට අපේ ඇස් වලට පෙන්න පටන් ගන්නේ. ඒ අනුව උෂ්ණත්වය වැඩි තැනක සිට උෂ්ණත්වය අඩු තැනකට ජල වාෂ්ප ගලාගෙන ගිහින් තමයි fog බැඳෙන්නේ.

Fog බැඳෙන එක නවත්වන්නේ කොහොමද?

අපිට වාහනයක fog බැඳෙන එක නවත්වන්න හැකියාවක් නැහැ. අපිට කරන්න පුළුවන් වාහනයේ windows වල බැඳුණු fog ඉවත් කිරීම පමණයි.

බැඳුණ fog ඉවත් කරන්නේ කොහොමද?

ඔයාගේ වාහනයේ windows වල ඇතුල් පැත්තේ fog බැඳිලා නම් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ AC ක්‍රියාත්මක කරන එක. මොකද AC එක මඟින් windows වල තියෙන fog සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉවත් කරන්න හැකි වෙනවා. AC එක මගින් අපිට සෑහෙන විදිහට fog එක ඉවත් කර ගන්න බැරි වුණොත් අපි ඊළඟට ජල වාෂ්ප ඉවත් කරපු hot air, windows වලට යොමු කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි වාහනයේ උෂ්ණත්වය ටිකක් වැඩි කරන්න ඕනේ. මේ දේවල් වලට අමතරව වාහනයේ තියෙන defog එකෙනුත් fog එක ඉවත් කරන්න පුළුවන්. මේ දේවල් සිදු කළාට පස්සේ වාහනයේ windows වල තියෙන fog වාෂ්ප වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ විදිහට තමයි windows වල ඇතුල් පැත්තේ තියෙන fog නැති කරන්නේ.

Windows වල පිටත තියෙන්න fog එක අපිට wiper එක මගින් පිහදාන්න පුළුවන්. නමුත් සුළු මොහොතකින් නැවතත් fog එක windows වල බැඳෙනවා. ඒ නිසා අපි windows hit කරන්න hot air යවන්න ඕනේ. මේ විදිහට windows එක පිටත තියෙන fog නැති කර ගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් වලට අමතරව window එකත් පුලුවන් නම් ටිකක් පහත් කරලා තියෙන්න.

වාහනයක් drive කරනකොට අපිට එන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි fog කියන්නේ. වාහනයේ windows වල fog බැඳුණම අපිට ඉදිරි මාර්ගය පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කරන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ඔයාව අනතුරු වලට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි windows වල බැඳෙන fog ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා අද CarsGuide අපි කියන්නේ ඉක්මනින් වගේම හරියටම defog කරන විදිහ ගැනයි.

Fog කියන්නේ මොනවාද?

සරලව අපි fog කියන්නේ මීදුමට. ජල වාෂ්ප කියන්නේ පරිසරයේ හැම තැනකම වගේ තියෙන දෙයක්. මේ ජල වාෂ්ප තාපය බවට පත් වී ද්‍රව බවට පත් වෙනවා. මේ විදිහට ජලය ද්‍රව බවට පත් වන අවස්ථාවට තමයි fog එක කියන්නේ. ජල වාෂ්ප ද්‍රව විදිහට සීතල පෘෂ්ඨ වල තැම්පත් වෙනවා. වාහනයේ windows කියන්නේ සීතල පෘෂ්ඨයක්. ඉතින් ජල වාෂ්ප වීදුරු වල තැම්පත් වුණාට පසුව තමයි අපිට windows වල fog දකින්න පුළුවන්.

වාහනයක windows වල fog බැඳෙන අවස්ථා

Windows වල fog බැඳෙන අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා.
පළවෙනි අවස්ථාව – Windows වල වාහනයේ ඇතුල් පැත්තෙන් fog බැඳීම.
මේ විදිහට ඇතුල් පැත්තෙන් fog බැඳෙන්නේ වාහනයේ ඇතුළත උෂ්ණත්වය අඩු වන විට වාහනයෙන් පිටත උෂ්ණත්වය වැඩි වන විටයි.

දෙවන අවස්ථාව – Windows වල වාහනයේ පිටතින් fog බැඳීම.
මේ විදිහට සිදු වන්නේ වාහනයේ ඇතුළත උෂ්ණත්වය ඉහළ යන විට පිටත උෂ්ණත්වය පහළ යන නිසයි.

Fog බැඳෙන්නේ කොහොමද?

වායුගෝලයේ උෂ්ණත්වය අඩු වන විට ජල වාෂ්ප තාපය බවට පත් වෙනවා. එතකොට වාහනයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. එතකොට තමයි ජල වාෂ්ප මීදුම විදිහට අපේ ඇස් වලට පෙන්න පටන් ගන්නේ. ඒ අනුව උෂ්ණත්වය වැඩි තැනක සිට උෂ්ණත්වය අඩු තැනකට ජල වාෂ්ප ගලාගෙන ගිහින් තමයි fog බැඳෙන්නේ.

Fog බැඳෙන එක නවත්වන්නේ කොහොමද?

අපිට වාහනයක fog බැඳෙන එක නවත්වන්න හැකියාවක් නැහැ. අපිට කරන්න පුළුවන් වාහනයේ windows වල බැඳුණු fog ඉවත් කිරීම පමණයි.

බැඳුණ fog ඉවත් කරන්නේ කොහොමද?

ඔයාගේ වාහනයේ windows වල ඇතුල් පැත්තේ fog බැඳිලා නම් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ AC ක්‍රියාත්මක කරන එක. මොකද AC එක මඟින් windows වල තියෙන fog සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉවත් කරන්න හැකි වෙනවා. AC එක මගින් අපිට සෑහෙන විදිහට fog එක ඉවත් කර ගන්න බැරි වුණොත් අපි ඊළඟට ජල වාෂ්ප ඉවත් කරපු hot air, windows වලට යොමු කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි වාහනයේ උෂ්ණත්වය ටිකක් වැඩි කරන්න ඕනේ. මේ දේවල් වලට අමතරව වාහනයේ තියෙන defog එකෙනුත් fog එක ඉවත් කරන්න පුළුවන්. මේ දේවල් සිදු කළාට පස්සේ වාහනයේ windows වල තියෙන fog වාෂ්ප වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ විදිහට තමයි windows වල ඇතුල් පැත්තේ තියෙන fog නැති කරන්නේ.

Windows වල පිටත තියෙන්න fog එක අපිට wiper එක මගින් පිහදාන්න පුළුවන්. නමුත් සුළු මොහොතකින් නැවතත් fog එක windows වල බැඳෙනවා. ඒ නිසා අපි windows hit කරන්න hot air යවන්න ඕනේ. මේ විදිහට windows එක පිටත තියෙන fog නැති කර ගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් වලට අමතරව window එකත් පුලුවන් නම් ටිකක් පහත් කරලා තියෙන්න.

Similar AdvicesLeave a comment

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cars for Saleikman logo
Honda Vezel 2014 for Sale

Honda Vezel 2014

96,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 10,000,000
5 days ago
Honda Vezel Orange Package 2019 for Sale

Honda Vezel Orange Package 2019

84,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 7,500,000
6 hours ago
Toyota CHR Bruno 2019 for Sale

Toyota CHR Bruno 2019

35,000 km, Gampaha
MEMBER
Rs 17,400,000
5 days ago
Suzuki Celerio 2015 for Sale

Suzuki Celerio 2015

29,000 km, Jaffna
verified MEMBER
Rs 5,150,000
7 hours ago
Jaguar XF Premium Luxury 2013 for Sale

Jaguar XF Premium Luxury 2013

87,000 km, Kandy
verified MEMBER
verified
Rs 15,500,000
1 week ago
Auto Parts for saleikman logo
suzuki wagon r belt adjuster for Sale

suzuki wagon r belt adjuster

verified MEMBER
verified
Rs 85,000
3 hours ago
Tata Nano Rear Buffer for Sale

Tata Nano Rear Buffer

verified MEMBER
verified
Rs 17,000
4 hours ago
Toyota Primus Alpha Lithium Hybrid Battery for Sale

Toyota Primus Alpha Lithium Hybrid Battery

verified MEMBER
verified
Rs 385,000
4 hours ago
Tata Dimo Batta Buffer for Sale

Tata Dimo Batta Buffer

verified MEMBER
verified
Rs 11,000
4 hours ago
+ Post an ad on ikman