Mitsubishi Outlander Cars

Mitsubishi Outlander 2015 Review

Mitsubishi Outlander 2015 Review

October 5, 2023 |

ඔබ වඩාත් කැමති ආක්‍රමණශීලී පෙනුමක් ඇති වාහනයකටද? කෙසේ වෙතත්, සෑම මෝටර් රථයකම එකක් නොමැත. කෙසේ වෙතත්, Mitsubishi Outlander සම්බන්ධයෙන් එය එසේ නොවේ. මෙම Outlander සන්නාමය ප්‍රථම වරට ශ්‍රී ලංකාවේ 2001...
Mitsubishi Outlander in Sri Lanka 2023

Explore latest Mitsubishi Outlander cars of differnt colors and trims/versions available in Sri Lanka. CarsGuide team review the latest models and share honest opinion. You will get unbiased feedback of car performance, features and price value. Browse Mitsubishi Outlander models with pictures, videos and full specification. You may do a comparison between two car models with CarsGuide Comparison Tool.

If you are planning to buy the Mitsubishi Outlander and not sure about the price range of models, so don’t worry, here we share the price list of brand new models and average selling price of used models. We also suggest best buying options of used and new Mitsubishi Outlander available for sale on ikman.lk/Vehicles posted by individuals and dealers.

More models from Mitsubishi | Mitsubishi Montero | Mitsubishi Lancer | Mitsubishi Eclipse Cross | Mitsubishi L200 | Mitsubishi Outlander


Browse Cars by model


Mitsubishi Outlander for saleMitsubishi Outlander for sale
Mitsubishi Outlander PHEV (Facelift) 2015 for Sale

Mitsubishi Outlander PHEV (Facelift) 2015

150,682 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 16,490,000
38 minutes ago
Mitsubishi Outlander PHEV 2014 for Sale

Mitsubishi Outlander PHEV 2014

123,000 km, Colombo
verified MEMBER
Rs 13,950,000
1 day ago
Mitsubishi Outlander 2013 for Sale

Mitsubishi Outlander 2013

105,156 km, Kurunegala
MEMBER
Rs 11,200,000
1 day ago
Mitsubishi Outlander PHEV 2014 for Sale

Mitsubishi Outlander PHEV 2014

117,000 km, Colombo
verified MEMBER
verified
Rs 12,490,000
1 day ago
Mitsubishi Outlander PHEV 2014 for Sale

Mitsubishi Outlander PHEV 2014

122,000 km, Colombo
MEMBER
Rs 12,100,000
1 day ago
Mitsubishi parts for SaleMitsubishi parts for Sale
+ Post an ad on ikman